Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente s vrstama, oblicima i izvorima ugrožavanja; pojmom i specifičnostima antropogenih katastrofa, s razlozima i uvjetima koji pogoduju njihovom nastanku te sa osnovama rada u kriznim stožerima

Sadržaj predmeta:

Najčešći uzroci nastanka nesreća sa obilježjima incidenata, akcidenata i katastrofa djelovanjem čovjeka. Vrste, oblici, izvori i posljedice incidenata, akcidenata i katastrofa: Rat i terorizam; kemijske nesreće; nuklearne nesreće; biološke nesreće; onečišćenje mora i kopnenih voda; požari i eksplozije; nesreće u građevinskim objektima; prometne nesreće (zračne, cestovne, željezničke, pomorske); zajedničke karakteristike manifestacija i posljedica koje izazivaju antropogene ugroze, utjecaj prirodnih ugroza na antropogene ugroze; procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja; preventivni postupci, sustavi upozorenja, obavješćivanje i uzbunjivanje stanovništva te računalni modeli za proračun mogućih posljedica i postupci za umanjenje posljedica; osobna, grupna i kolektivna zaštita, zaštitna sredstva, oprema i materijali.; mjere i postupci sanacije prostora - zone nesreće; važeća zakonska regulativa u svezi s zaštitom i spašavanjem kod akcidentalnih nesreća.

Kompetencije:

Studenti će razumjeti i prepoznavati krize uzrokovane antropogenim ugrožavanjima i koristiti se izradama procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Pojmovno kategorizirati vrste i oblike antropogenih ugroza i nesreća 2. Objasniti izvore ugroza i razlike antropogenih ugroza ovisno o izvoru i veličini nesreće 3. Interpretirati specifičnosti i zajedničke karakteristike manifestacija i posljedica antropogenih nesreća 4. Predvidjeti uvjete, kritične točke, elemente i momente koji pogoduju nastanku antropogenih nesreća 5. Na temelju zadanih supozicija osmisliti moguće situacije i predvidjeti posljedice, mogući scenarij, planiranje mjera i postupaka sustava zaštite i spašavanja, predvidjeti snage i sredstva za sanaciju pogođenog područja, analizirati postojeće stanje materijalno-tehničkih i ljudskih kapaciteta i predložiti korake za poboljšanje sustava u skladu sa suvremenim konceptima i pravilima struke Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektiranje vježbi postupanja u krizama - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija