Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja iz statike i dinamike dovoljnih za razumijevanje eksploatacije vozila u smislu održavanja njihovih dijelova s mehaničkim funkcijama.

Sadržaj predmeta:

Uvod u mehaniku. Gibanje, osnovni pojmovi, osnovne veličine, objekti gibanja. Aksiomi mehanike. Podjela mehanike. Uvod u statiku, zadaci statike. Sile i sistemi sila, statički moment sile i spreg sila. Redukcija sistema sila, dinama. Određivanje težišta. Oslobađanje tijela od veza s okolinom. Ravnoteža štapa i niti, ravnoteža čestice, ravnoteža ravne krute figure i ravnoteža krutog tijela. Ravnoteža sistema krutih tijela, ravnoteža ravnih rešetkastih nosača. Priroda i vrste trenja. Ravnoteža kad djeluje trenje. Trenje u aksijalnom i radijalnom ležaju, trenje užeta. Uvod u dinamiku. Kinematički i kinetički pristup, zadaci dinamike. D'Alembertov princip. Pravocrtno gibanje: stanje sila, zakon gibanja, diferencijalna jednadžba, kinematički dijagrami. Translatorno gibanje: stanje sila, zakon gibanja, kinematika u Descartesovom, cilindričnom i sfernom koordinatnom sistemu. Gibanje čestice u prirodnom koordinatnom sistemu. Opći zakoni kinetike čestice. Dinamika sistema čestica. Rotacija oko nepomične osi: stanje sila, zakon gibanja, kutna brzina, kutno ubrzanje, diferencijalna jednadžba gibanja, kinetička energija, rad i snaga, kinetički momenti tromosti, zakon kinetičke energije. Kinematika i kinetika prijenosnika rotacijskog gibanja. Dinamičke reakcije u osloncima. Ravninsko gibanje krutog tijela: kinematika ravninskog gibanja, trenutni pol rotacije, centroide, geometrijsko određivanje brzina i ubrzanja; diferencijalna jednadžba gibanja, zakon kinetičke energije. Rotacija tijela oko točke, gibanje simetričnog giroskopa.

Kompetencije:

Samostalno rješavanja stručnih problema u statici i dinamici.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. izračunati veličinu rezultante pri redukciji sistema sila 2. proračunati koordinate težišta 3. osmisliti/definirati mehanički i matematički model za realni problem pri rješavanju problema ravnoteže 4. proračunati veličine reakcija veza iz uvjeta ravnoteže krutih tijela i sistema krutih tijela 5. riješiti problem ravnoteže kad djeluje trenje 6. osmisliti/definirati mehanički i matematički model za realni problem pri rješavanju problema iz dinamike 7. primjenom D'Alembertovog principa izračunati nepoznate veličine kinetostatičke ravnoteže 8. riješiti prvi i drugi zadatak dinamike za pravocrtno i translatorno gibanje te rotaciju oko nepomične osi 9. izračunati veličinu dinamičkih reakcija 10. primjeniti zakon kinetičke energije na gibanje čestice i krutog tijela 11. proračunati veličinu brzine i ubrzanja jednostavnog motornog mehanizma 12. objasniti gibanje simetričnog giroskopa Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje motornih vozila: - Opisati fizikalne parametre elemenata konstrukcije motornih vozila - Analizirati svojstva i performanse motornih vozila - Prepoznati i koristiti stručnu literaturu Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima studijskog programa Održavanje zrakoplova: - Opisati i razumjeti primjenu fizikalnih zakona vezano uz letenje zrakoplova i funkcioniranje zrakoplovnih sustava. - Rješavati probleme i zadatke iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida, vezano uz operacije zrakoplova. - Analizirati i optimizirati procese u održavanju zrakoplova.