Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o termodinamičkim sustavima, termičkim razmjenama energija i njihovoj efikasnosti, termodinamičkim stanjima, veličinama stanja, procesima i ciklusima idealnih plinova i mješavina, a u svrhu primjene kod toplinskih strojeva, grijanja, hlađenja i drugim inženjerskim područjima.

Sadržaj predmeta:

Osnove termodinamike. Toplina i rad. Termodinamički sustavi. Termodinamičko stanje: veličine stanja i jednadžba stanja idealnih plinova. Temeljni zakoni idealnih plinova. I. Glavni stavak: unutarnja energija, radovi, p,V dijagram, entalpija. Toplinski kapaciteti. Mješavine idealnih plinova. II. Glavni stavak: povratne i nepovratne promjene, entropija, T,S dijagram. Temeljni termodinamički procesi idealnih plinova: izohora, izobara, izoterma, adijabata, politrope. Kružni procesi - ciklusi. Strujanje bez naleta. Odabrana područja termotehnike. Prijelaz topline: kondukcija, konvekcija, zračenje. Isparivanje i kondenziranje: termodinamičko stanje vodene pare, odvijanje temeljnih procesa. Izgaranje: kemizam, kinetika i proces oslobađanja topline pri izgaranju, ogrjevne vrijednosti goriva, gubitci pri izgaranju.

Kompetencije:

Znanja i vještine potrebne za samostalno postavljanje, opis i izračun termodinamičkih stanja i procesa toplinskih strojeva, te samostalno izračunavanje termičkih stanja toplinskih strojeva kao termodinamičkih sustava. I sve to, kako za dijelove sustava, tako i sustav u cjelini. Isto tako, kada je cilj kontrolni izračun, ali i kada je cilj provjera vrijednosti parametara toplinskog stroja. Znanje i vještine za samostalno definiranje kvalitete i količine vodene pare kao radnog medija, te opis i izračun parametara promjena stanja pare kroz koje te pare prolaze. Znanje i vještine za samostalni odabir goriva, proračun količina goriva i zraka na mjestu izgaranja, te izračun efikasnosti izgaranja i njegovu ekološku prihvatljivost. Znanje i vještine za samostalno rješavanje zadaća i izračuna u vezi prijelaza topline, jednako kako kod poboljšanja – procesi hlađenja toplinskih strojeva i dr., tako i kod postavljanja izolacija.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati termodinamičko (termičko) stanje i veličine stanja kod idealnih plinova i uvjete za promjenu tog stanja; 2. Usporediti energetske razmijene kod termodinamičkih sustava; 3. Opisati, definirati i usporediti temeljne termodinamičke procese i izračunati početno i krajnje stanje idealnih plinova: izohoru, izobaru, izotermu, adijabatu i politrope, a preko naslovnih izraza i izraza za početno i krajnje stanje procesa; 4. Prezentirati i složiti termodinamički ciklus za toplinske strojeve, proračunati veličine stanja karakterističnih točki, energetsku razmjenu, dijagramsku predodžbu i ekonomičnost toplinske preobrazbe – stupanj korisnog djelovanja kod desnokretnih ciklusa, a radnu efikasnost kod lijevokretnih ciklusa; 5. Samostalno izraditi uvjete odvijanja procesa izgaranja u ovisnosti temeljnih utjecajnih parametara a u cilju što veće učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti. 6. Primijeniti stečena znanja i vještine za rješavanje pitanja u svezi primjena na motorima s unutarnjim izgaranjem pokazati profesionalnu i etičku odgovornost Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje motornih vozila: -Opisati fizikalne parametre konstrukcije motornih vozila -Opisati princip rada sklopova i uređaja na motornim vozilima -Prepoznati i koristiti stručnu literaturu za proširivanje znanja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje zrakoplova: - Rješavati probleme i zadatke iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida vezanouz operacije zrakoplova.