Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o poremećajima koje u prirodi uzrokuje čovjek i mjerama koje on treba poduzimati da bi se ponovno uspostavila ekološka ravnoteža.

Sadržaj predmeta:

Definicije, granice i podjele ekologije; ekologija jedinke; populacija i njezini parametri; rast populacije; geografski i ekološki prostor; ekološka niša i ekološka valencija; stanište, biološka zajednica i ekosustavi. Industrija i društvo. Smjerovi razvoja industrije i utjecaj na okoliš. Prirodne sirovine i stajališta društvenih znanosti. Životni ciklus industrijskog proizvoda (podrijetlo sirovina, prerada, koristan život proizvoda, sudbina nakon odlaganja na otpad). Održavanje ravnoteže između industrijskog razvoja i prirodnog ekosustava. Industrijsko društvo i klimatske promjene. Voda, tlo i zrak kao ekološki čimbenici. Mogućnosti pročišćavanja otpadnog zraka i vode. Mogućnosti zbrinjavanja otpada i opasnog otpada. Održivi razvoj i etika u okolišu. Edukacija saniranja nepredviđenih onečišćenja okoliša. Promet i okoliš, obnovljivi izvori energije i zakonodavstvo.

Kompetencije:

Osnovna znanja o trendovima u ekologiji, vrstama onečišćenja, utjecaju industrije i čovjeka na klimu i okoliš. Saznanja o mogućnostima sprečavanja ekoloških zagađenja i njihovog saniranja. Spoznaje o mogućnostima pročišćavanja otpadnih voda i zraka.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati osnovne ekološke pojmove i javno ih izložiti. 2. Povezati uzorke i posljedice onečišćenja okoliša s naglaskom na etičku odgovornost. 3. Razlučiti važnost osnovnih ekoloških problema današnjice. 4. Analizirati postavke održivog razvoja. 5. Povezati temeljna znanja ekologije sa svakodnevnim životom i prezentirati ih u timu. 6. Izdvojiti prednosti obnovljivih izvora energije u cestovnom prometu. 7. Prezentirati vrste onečišćenja tla, zraka i vode. 8. Analizirati negativne učinke cestovnog prometa na okoliš. 9. Prezentirati utjecaj zračenja i ekonomskih parametara na okoliš. 10. Samostalno komentirati osnovne zakone i pravilnike iz područja zaštite okoliša. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Razumjeti osnovnu problematike ekologije - Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad - Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, internet).