Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Polaznike studija uvesti u kemiju anorganskih i organskih spojeva.

Sadržaj predmeta:

Uvod. Materija i energija. Međunarodni sustav jedinica. Mjerenje. Fizikalna i kemijska svojstva tvari. Vrste tvari. Kemijski element. Kemijske jedinke. Zakoni kemijskog spajanja po masi i volumenu. Struktura atoma. Periodni sustav elemenata. Avogardov zakon. Atomska masa. Relativna atomska i molekulska masa. Mol. Kemijske reakcije. Kemijske jednadžbe. Anorganski i organski spojevi. Osnove nomenklature. Svojstva plinova, tekućina i krutina. Svojstva otopina.. Svojstva elemenata H, C, N, O, Struktura molekula. Vrste kemijskih veza. Ionska veza. Kovalentna veza. Delokalizirani elektronski sistemi. Metalna veza. Kompleksni spojevi. Međumolekulsko povezivanje. Osnove organske kemije i goriva.

Kompetencije:

Stečena temeljna znanja iz područja opće i anorganske kemije s naglaskom na vrste tvari, kemijske zakone, osnove kemijskog računa te svojstva i karakteristike kemijskih veza. Osposobljenost za daljnje praćenje nastavnih programa specijalističkih predmeta koji se nadograđuju na kemiju.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Razlučiti važnost osnovnih kemijskih reakcija i svojstva kemijskih elemenata 2. Povezati uzorke i posljedice kemijskih promjena tvari koristeći informacije iz različitih izvora 3. Povezati temeljna znanja kemije sa svakodnevnim životom 4. Izdvojiti prednosti međumolekulskog povezivanja 5. Prezentirati vrste kemijskih veza 6. Analizirati delokalizirane elektronske sustave radom u grupi Navedeni ishodi učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje zrakoplova: - izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavnje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove - primjeniti koncept sustava kvalitete u organizaciji zračnog prijevoznika i u organizacijiza održavanje zrakoplova - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikanih zakona uz letenje zrakoplova i fumkcioniranja zrakoplovnih sustava - proračunati potrebne djelove za održavanje zrakoplova i izračunati potreban materijal i broj dijelova na skaladištu za održavanje zrakoplova Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: - Objasniti utjecaj štetne emisije motornih vozila na ljude i okoliš i mjere zaštite - Analizirati uzroke i posljedice tehničke neispravnosti vozila - Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja i korištenja šire literature u održavanju motornih vozila