Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Polaznike studija uvesti u kemiju anorganskih i organskih spojeva.

Sadržaj predmeta:

Uvod. Materija i energija. Međunarodni sustav jedinica. Mjerenje. Fizikalna i kemijska svojstva tvari. Vrste tvari. Kemijski element. Kemijske jedinke. Zakoni kemijskog spajanja po masi i volumenu. Struktura atoma. Periodni sustav elemenata. Avogardov zakon. Atomska masa. Relativna atomska i molekulska masa. Mol. Kemijske reakcije. Kemijske jednadžbe. Anorganski i organski spojevi. Osnove nomenklature. Svojstva plinova, tekućina i krutina. Svojstva otopina.. Svojstva elemenata H, C, N, O, Struktura molekula. Vrste kemijskih veza. Ionska veza. Kovalentna veza. Delokalizirani elektronski sistemi. Metalna veza. Kompleksni spojevi. Međumolekulsko povezivanje. Osnove organske kemije i goriva.

Kompetencije:

Stečena temeljna znanja iz područja opće i anorganske kemije s naglaskom na vrste tvari, kemijske zakone, osnove kemijskog računa te svojstva i karakteristike kemijskih veza. Osposobljenost za daljnje praćenje nastavnih programa specijalističkih predmeta koji se nadograđuju na kemiju.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati osnovne kemijske pojmove i javno izložiti 2. Povezati uzorke i posljedice kemijskih promjena tvari koristeći informacije iz različitih izvora 3. Razlučiti važnost osnovnih kemijskih reakcija i samostalno prezentirati 4. Analizirati postavke osnovnih kemijskih zakona radom u grupi 5. Povezati temeljna znanja kemije sa svakodnevnim životom 6. Izdvojiti prednosti međumolekulskog povezivanja 7. Prezentirati vrste kemijskih veza 8. Analizirati delokalizirane elektronske sustave radom u grupi 9. Razlikovati svojstva kemijskih elemenata 10. Samostalno komentirati materiju i energiju. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: - Opisati fizikalne parametre motornih vozila - Prepoznati i koristiti stručnu literaturu za proširivanje znanja. -Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja Navedeni ishodi učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje zrakoplova: -Opisati i identificirati pojedinačne elemente i cjelinu: konstrukcije, svih sustava zrakoplova i pogonskih grupa zrakoplova