Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje s načelima dimenzioniranja i konstruiranja. Upoznavanje namjene i konstrukcijskih značajki strojnih dijelova i mehaničkih konstrukcija.

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi iz nauke o čvrstoći: opterećenje, naprezanje, čvrstoća. Načela dimenzioniranja: potrebna sigurnost, dopušteno naprezanje, postojeća sigurnost. Tolerancije dimenzija, oblika i položaja. Nerastavljivi spojevi: zakovični, zavareni, lemljeni, lijepljeni, stezni spojevi. Elementi rastavljivih spojeva: vijci, klinovi, opruge. Osovine i vratila. Trenje i podmazivanje. Klizni ležajevi. Valjni ležajevi. Elementi za prijenos snage i gibanja: remeni i remenice, lanci i lančanici, tarenice, zupčanici. Prijenosnici snage: vrste prijenosnika i promjene parametara prijenosa snage po stupnjevima prijenosa. Elementi cjevovoda -cijevi-zaporni organi. Brtve i brtvljenje.

Kompetencije:

Proračunati i konstruirati jednostavnije dijelove i sklopove. Analizirati i primijeniti konstrukcijsku dokumentaciju. Identificirati namjenu i konstrukcijske značajke dijelova i sklopova. Povezati dijelove prijenosnika snage u funkcionalnu cjelinu i proračunati glavne značajke prijenosa snage.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Proračunati dimenzije i provjeriti naprezanje konstrukcijskih dijelova 2. Izračunati i grafički prikazati karakteristične veličine tolerancija i dosjeda elemenata konstrukcije 3. Analizirati namjenu i konstrukcijske značajke nerastavljivih i rastavljivih spojeva 4. Analizirati namjenu i konstrukcijske značajke osovina, vratila i ležajeva 5. Analizirati namjenu i konstrukcijske značajke elemenata prijenosnika snage 6. Izračunati i odrediti osnovne karakteristike prijenosnika snage Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje zrakoplova: - klasificirati nivoe održavanja prema utjecaju na sigurnost i trošku redovnog i izvanrednog održavanja - primijeniti standardne postupke vaganja i proračuna centra težišta zrakoplova i povezati projektirane performanse zrakoplova sa proračunom centra težišta zrakoplova i usporediti sa dozvoljenim limitima za određeni tip zrakoplova vezane uz proces održavanja zrakoplova, zadaća održavanja i uvjeta održavanja - proračunati potrebne djelove za održavanje zrakoplova i izračunati potreban materijal i broj dijelova na skaladištu za održavanje zrakoplova Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: -Objasniti princip rada sklopova i uređaja na motornim vozilima -Primijeniti programsku potporu u rješavanju pitanja motornih vozila -Provoditi sustav kvalitete u održavanju motornih vozila