Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Naučiti načela rada te instaliranje i upotrebu pojedinih uređaja računalnih sustava.

Sadržaj predmeta:

Povijesni razvoj digitalnih računala i računalnih sustava. Strukturna organizacija računala. Podjela računalnih uređaja prema namjeni. Brojevni sustavi. Zapis podataka u računalu. Uvod u digitalnu logiku i Booleovu algebru. Osnovne komponente i način rada digitalnog računala. Procesori (CPU organizacija, način rada, izvođenje instrukcija, RISC, CISC). Interne sabirnice (struktura, način rada, PCI). Karakteristike i hijerarhija pohrane podataka (memorija). Struktura i rad priručne memorije. Interne memorije (ROM, SRAM, DRAM): organizacija, način rada i vrste. Vanjske memorije: magnetski diskovi (vrste, način rada, organizacija podataka, performanse, RAID), optički diskovi (CD, DVD), magnetske trake. Način rada i pristupa vanjskih uređaja (monitori, tipkovnice, miš, pisači, mrežni uređaji, digitalne kamere,…). Ulazno/izlazni sustav računala. Ulazno/izlazne operacije (programirane, prekidne, DMA). Vanjska sučelja (serijska, paralelna, RS232C, USB, FireWire, Infiniband). Operacijski sustavi. Mobilnost i povezivanje računalnih sustava. Performanse digitalnih računala. Visoka raspoloživost računalnih sustava (redundancija, UPS).

Kompetencije:

Poznavanje osnovnih komponenti i rada računala te računalnih sustava i samostalno konfiguriranje osobnih računala.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati strukturnu organizaciju računala. 2. Opisati različite primjene računala i računalnih sustava. 3. Objasniti način zapisa podataka u računalu i koristiti odgovarajuće brojevne sustave i Booleovu algebru. 4. Opisati i opisati osnovne komponente i rad računala te računalnih sustava te njihov rad. 5. Analizirati način rada i pristup vanjskih uređaja. 6. Analizirati mobilnost i mogućnost povezivanja računalnih sustava. 7. Opisati performanse računalnih sustava. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti osnovne arhitekture, protokole i procedure i standarde računalnih sustava i mreža (3). - Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte koristeći komunikacijske vještine (13). - Koristiti stručnu literaturu i znanstvene i stručne resurse na Internetu (15).