Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente s okolnostima nastanka i djelovanjem psihosocijalnog stresa na doživljavanje, ponašanje i zdravlje čovjeka te mogućim oblicima djelovanja za prevenciju, ublažavanje i uklanjanje stresa.

Sadržaj predmeta:

Uvod u predmet: komunikacija kao izvor stresa i prevencija stresa adekvatnom komunikacijom, povijesni razvoj shvaćanja stresa, pregled i definicija osnovnih pojmova: stresor, stres i stresna reakcija, klasifikacija osnovnih pojmova: vrste i oblici stresora, stresa i stresne reakcije. Biološka podloga stresne reakcije: Uloga živčanog i endokrinog sustava u regulaciji stresne reakcije, stres i imunološko funkcioniranje organizma: odnos stresa i bolesti, somatska oboljenja povezan sa stresom. Teorijski pristupi stresu: psihofiziološki pristup: psihodinamska teorija stresa, teorija napad ili bijeg, generalni adaptacijski sindrom, socijalni pristup: teorija značajnih životnih promjena, kognitivni pristup: transakcijski model stresa, integrativni pristup: dijateza-stres model. Medijatori i moderatori stresa: obilježja situacije: intenzitet i učestalost stresa, kontrolabilnost pojave i ishoda, razvojni aspekti stresa, demografska obilježja pojedinca, osobine ličnosti, životni stil i navike: tjelesna aktivnost, prehrana, korištenje slobodnog vremena. Suočavanje sa stresom: maladaptivne strategije suočavanja: ovisnosti i rizična ponašanja, adaptivne strategije suočavanja: suočavanje usmjereno na problem (traženje informacija, izravne akcije, kognitivne akcije, rješavanje problema), suočavanje usmjereno na emocije: (izražavanje emocija, pasivizacija (izbjegavanje i potiskivanje problema), fatalizam i religija, reinterpretacija, maštanje(priželjkivanje), humor,traženje socijalne podrške). Specifični izvori stresa i njihove posljedice: zlostavljanje, bullying, mobbing, socijalna i rasna diskriminacija, socijalna anksioznost: strah od javnog nastupa i procjenjivanja, informacijska tehnologija i korisnički stres, rad s klijentima – stres koji proizlazi iz kontakta s korisnicima, stres i izgaranje na poslu. Upravljanje stresom i sprečavanje pojave i štetnih posljedica stresa: organizacijska klima i stres, mogućnosti tretmana.

Kompetencije:

Opće: Znanje osnovnih pojmova vezanih uz stres, Vještina prepoznavanja uzroka, znakova i simptome stresa, Vještina razlikovanja pozitivnih i negativnih strana vlastitih i općih strategija suočavanja sa stresom. Specifične: Znanje različitih teorijskih pristupa stresu. Znanja i vještine za predlaganje aktivnosti koje imaju svrhu smanjenja postojećeg stresa ili sprečavanje budućeg stresa u organizacijskom okruženju.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti osnovne pojmove vezane uz stres. 2. Prepoznati uzroke, znakove i simptome stresa. 3. Prepoznati pozitivne i negativne strane vlastitih i općih strategija suočavanja sa stresom. 4. Objasniti različite teorijske pristupe stresu. 5. Predložiti aktivnosti koje imaju svrhu smanjenja postojećeg stresa ili sprečavanje budućeg stresa u organizacijskom okruženju. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje računalnih sustava: - Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte koristeći komunikacijske vještine (13). Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Upravljanje u kriznim uvjetima - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje zrakoplova: - analizirati greške u oprativnom letenju i primjeniti program pouzdanosti u održavanju zrakoplova - razlikovati odgovornosti uz proces održavanja zrakoplova, zadača održavanja i uvijeta održavanja - razlikovati i opisati profesionalnu, etičku odgovornost i ljudski čimbenik u održavanju zrakoplova Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje motornih vozila: -Analizirati uzroke i posljedice tehničke neispravnosti vozila -Primijeniti vještine timskog rada u servisiranju motornih vozila -Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u održavanju vozila