Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz logičkog projektiranja informacijskih sustava (IS). Osposobiti studente za samostalni i timski rad u primjeni, metodologiji, metodama i tehnikama projektiranja informacijskih sustava za poslovne organizacijske sustave. Stjecanjem i korištenjem znanja iz predmeta, studenti će razumjeti da nema realizacije realnog i složenog informacijskog sustava bez provedene detaljne analize i izrade dokumentiranog projekta informacijskog sustava na temelju čega se provodi izrada (fizička realizacija) IS-a.

Sadržaj predmeta:

Definicije i struktura informacijskih sustava - deskriptivna i genetička definicija informacijskog sustava. Mjesto i uloga IS-a u organizacijskim (poslovnim) sustavima. Životni ciklus IS-a, faze i sadržaj razvoja IS-a. Metode za projektiranje IS-a, modeli i modeliranje - njihov značaj u razvoju IS-a. Modeliranje procesa realnih sustava primjenom strukturne analize sustava (SSA). Izrada modela procesa metodom dijagrama toka podataka (DTP) i pravila u izradi DTP-a. Opis tokova i spremišta podatka iz DTP-a (Rječnik podataka). Modeli i modeliranje podataka. Konceptualno modeliranje podataka (ER - Entity Relationship - model podataka). Pravila izrade i veze u ER modelu podataka. Osnove logičke postavke relacijskog modela podataka. Objektno orijentirano modeliranje podataka. Prevođenje konceptualnog (ER) modela podataka u relacijski model podataka. Vertikalna i horizontalna normalizacija. Normalne forme i njihova pravila. Modeliranje resursa informacijsko-komunikacijske tehnologije u oblikovanju informacijskih sustava. Suvremeni CASE (Computer Aided System Engineering) alati za potporu razvoju IS-a. Izrada dokumentacije projekata informacijskih sustava. Okvirna procjena troškova izrade projektiranog IS-a.

Kompetencije:

Razumijevanje značaja projektiranja IS-a i uporaba metoda za projektiranje informacijskih sustava. Samostalna izrada modela procesa, konceptualnog i relacijskog modela podataka.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Provesti analizu poslovanja u realnom sustavu s ciljem dobivanja potrebnih informacija o postojećem stanju IS-a i prikazati ih u vidu dijagramna toka. 2. Opisati tokove i spremišta podataka iz DTP-a s elementarnim podacima - atributima. 3. Kreirati konceptualni model podataka (ER model podataka) koristeći opise tokova i spremišta podataka. 4. Prevesti konceptualni (ER) model podataka u relacijski model podataka. 5. Odabrati resurse IT tehnologije prema izrađenom projektu IS-a. 6. Procijeniti troškove novog (projektiranog) IS-a. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Samostalno ili timski realizirati projekt sukladno zahtjevima i potrebama korisnika, a u skladu s usvojenim standardima, tehnologijama i metodologijama provedbe i predočavanja istog (10). - Predlagati rješenja u primjeni informacijskih tehnologija u poslovnoj sredini (11). - Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte koristeći komunikacijske vještine (13). - Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje) (16).