Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Razumijevanje i usvajanje osnovnih numeričkih i statističkih metoda potrebnih u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

NUMERIČKA MATEMATIKA. OSNOVNI POJMOVI. Približno računanje i greške računanja. RAČUNANJE FUNKCIJA. Hornerov algoritam. Taylorov razvoj. Računanje s redovima potencija. NUMERIČKO RJEŠAVANJE JEDNADŽBI. Metoda bisekcije i metoda iteracije fiksne točke. NUMERIČKO DERIVIRANJE I INTEGRIRANJE. Simpsonova metoda. NUMERIČKO RJEŠAVANJE DIFERENCIJALNIH JEDNADŽBI. Eulerova metoda. STATISTIKA. UVOD. Populacija, slučajan uzorak i slučajna pojava, VJEROJATNOSNI MODELI. Slučajni događaji i vjerojatnost. VARIJABLE. Diskretne varijable populacije, slučajne pojave i slučajnog uzorka. Binomna varijabla. Neprekidne varijable populacije, slučajne pojave i slučajnog uzorka. Normalna varijabla INFERENCIJALNA STATISTIKA. Traženje teorijskog modela. Točkasta i intervalna procjena. Testiranje hipoteze i donošenje odluke.

Kompetencije:

Numeričko rješavanje osnovnih matematičkih problema. Prikupljanje statističkih podataka, njihova obrada i analiza.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Numerički računati vrijednosti funkcije i analizirati grešku. 2. Numerički računati obične i diferencijalne jednadžbe te analizirati grešku. 3. Numerički računati derivaciju i integral te analizirati grešku. 4. Razviti numerički pristup problemima (ishod na nivou studija). 5. Prepoznavati populacije, svojstva i varijable populacija. 6. Računati vjerojatnosti događaja. 7. Računati vjerojatnosti slučajnih varijabli. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Primijeniti teorijske osnove matematike, fizike i elektrotehnike kao i njihovu primjenu i inženjerstvu (1).