Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Usvajanje spoznaja o komunikacijskom procesu, vrstama komunikacije te uspješnom komuniciranju. Usavršavanje vještina komuniciranja.

Sadržaj predmeta:

Uvod u komunikologiju. Pojmovno određenje, osnovne značajke komunikacije i modeli komunikacijskog procesa. Osnovna načela i predrasude o komunikaciji. Vrste komunikacije. Verbalna i neverbalna komunikacija. Izvori teškoća u komunikaciji. Komunikacijska kompetencija i komunikacijske vještine. Komunikacijske vještine: asertivnost; ja-poruke. Komunikacijske vještine: aktivno slušanje. Komunikacijske vještine: vještina postavljanja pitanja; upravljanje konverzacijom. Komunikacijske vještine: govorničke vještine. Nenasilno rješavanje sukoba. Pregovaranje i posredovanje. Poslovno komuniciranje. Debata.

Kompetencije:

Poznavanje komunikacijskog procesa. Uspješna primjena komunikacijskih vještina.

Ishodi učenja:

Studenti će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati, identificirati i objasniti elemente i značajke komunikacijskog procesa. 2. Razlikovati i usporediti vrste komunikacije. 3. Komentirati osnovna načela i najčešće prepreke u komunikaciji. 4. Razlikovati vrste sukoba i stilove rješavanja sukoba. 5. Komentirati i usporediti najčešće pregovaračke tehnike. 6. Opisati i primijeniti pravila poslovnog komuniciranja. 7. Razviti i primijeniti naučene komunikacijske vještine u svakodnevnom i poslovnom životu. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte koristeći komunikacijske vještine (13). - Predložiti kreativno rješenje u poslovnom okruženju (14). - Koristiti stručnu literaturu i znanstvene i stručne resurse na Internetu (15).