Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja o Internet mreži i njenim uslugama.

Sadržaj predmeta:

Internet – mreža svih mreža. Modemska veza. Veza preko lokalne mreže (LAN). Internet Service Provider (ISP). Točka nazočnosti – Point of Presence (POP). Pristupne točke mreži – Network Access Points (NAP). Kralježnica interneta – Internet backbone. Ruteri. Internet grupa protokola (TCP/IP), Adresiranje. Struktura IP adrese. Domene - Uniform resource locator (URL). Root Domain Name Server (DNS). NAT i DHCP. Web-mail-FTP serveri. Standard razmjene podataka između klijenata i servera: Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Ostale značajne usluge interneta.

Kompetencije:

Samostalno konfiguriranje računala priključenih na Internet, instalacija i administriranje osnovnih internet servisa.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Formulirati osnovne internet protokole. 2. Analizirati rad protokola korištenjem programskih alata za snimanje prometa. 3. Složiti konfiguraciju jednostavnih web, mail i FTP servera. 4. Upravljati (administrirati) web, mail i FTP serverom. 5. Ispitati funkcionalnost temeljnih internetskih servisa. 6. Dizajnirati IP mrežu sukladno raspoloživom adresnom prostoru. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti osnovne arhitekture, protokole i procedure i standarde računalnih sustava i mreža (3). - Koristiti suvremene programske alate (7). - Prilagođavati računalne sustave sukladno potrebama korisnika (8). - Koristiti stručnu literaturu i znanstvene i stručne resurse na Internetu (15).