Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz strujnih krugova izmjenične struje; osnove mjerenja struje, napona, snage, frekvencije, pogreške mjerenja, saznanja o pojavi rezonancije; stjecanje znanja o električnim strojevima; stjecanje znanja o A/D pretvorbi i o mjerenju neelektričnih veličina električnim putem.

Sadržaj predmeta:

Apsolutne mjerne metode, Rayleighova strujna vaga i ostvarivanje jedinice amper, etaloni napona i otpora, mjerni otpornici, kondenzatori i svici. Laboratorijski izvori, apsolutna i relativna pogreška, pogreške mjerenja, Gaussova ili normalna razdioba, pouzdanosti i granice pogrešaka. Električni mjerni instrumenti, ommetar, mjerenje otpora Wheatstoneovim i Thomsonovim mostom. Kompenzatori za istosmjernu struju i primjena, A/D pretvorba i pogreške A/D pretvornika, digitalni mjerni instrumenti, pogreške digitalnih mjernih instrumenata. Periodički promjenjive veličine, tjemeni faktor i faktor oblika, induciranje izmjeničnog sinusoidalnog napona, sinusoidalne veličine, fazni kut, svojstva, osnovni učinci izmjenične struje, snaga, energija i rad sinusoidalne struje. Priključak na izmjenični napon otpora, kapaciteta i induktiviteta, Ohmov zakon za izmjeničnu struju, fazorski prikaz sinusoidalnih veličina, serijski i paralelni spoj otpora i kondenzatora, odnosno otpora i induktiviteta. Trokut otpora i trokut vodljivosti, serijski i paralelni RLC spoj, rezonancija, instrumenti za mjerenje izmjenične struje i napona. Radna, jalova i prividna snaga sinusoidalne izmjenične struje, trokut snage, mjerenje snage. Simbolički račun i rješavanje izmjeničnih RLC strujnih krugova, radna, jalova i prividna snaga u simboličkoj metodi. Svitak bez željezne jezgre, svitak s feromagnetskom jezgrom, vlastiti induktivitet i međuinduktivitet, idealni transformator, autotransformator. Trofazni generator (sinkroni), konstrukcija, svojstva, regulacija napona i frekvencije, višefazni sustavi, svojstva, korištenje. Načela rada asinkronog motora, značenje nazivnih podataka. Prijenos i distribucija električne energije, prednost izmjeničnog prijenosa električne energije, dalekovodi, vrste uzemljenja te zaštita ljudi i stoke od previsokog napona dodira i napona koraka.

Kompetencije:

Poznavanje razlike između apsolutnih i običnih metoda mjerenja. Shvaćanje uzroka koji dovode do različitih pogrešaka mjerenja, kao i stjecanje znanja kako smanjiti njihov utjecaj na rezultat mjerenja. Usvojiti znanja o tri vrste snage sinusoidalnih izmjeničnih struja i napona. Usvojiti simboličku metodu i primjenjivati je kod rješavanja izmjeničnih strujnih krugova. Shvatiti osnove elektroenergetskog sustava, pojmove različitih vrsta uzemljenja i njihove uloge. Usvojiti osnovna znanja o načelima rada sinkronog generatora, transformatora i asinkronog motora.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti i izračunati pogreške mjerenja, kao i granice pogrešaka. 2. Poznavati osnovne mjerne instrumente izmjenične struje. 3. Opisati fazne odnose u izmjeničnim strujnim krugovima. 4. Rješavati jednostavne strujne krugove izmjenične struje. 5. Objasniti idejnu osnovu definicije efektivne vrijednosti sinusne struje i napona. 6. Razlikovati energetsko značenje radne i jalove snage. 7. Poznavati rad i svojstva izmjeničnih strojeva: generatora, transformatora i motora. 8. Poznavati opasnosti od električnog udara i mjere zaštite. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Opisati teorijske osnove matematike, fizike i elektrotehnike kao i njihovu primjenu i inženjerstvu (1).