Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Poznavanje teorije kretanja vojnih gusjeničnih vozila i poznavanje posebnosti konstrukcije transmisije.

Sadržaj predmeta:

Analiza sila i momenata koji djeluju na gusjenično vozilo tijekom pravocrtnog gibanja. Postupci izradbe vučnog proračuna za pravolinijsko gibanje gusjeničnih vozila. Konstruiranje vučnih dijagrama za pravolinijsko gibanje gusjeničnih vozila.Kinematika zaokreta gusjeničnih vozila. Analiza vanjskih sila i momenata koji djeluju na gusjenično vozilo tijekom zaokreta. Izrada vučnih proračuna gusjeničnih vozila u zaokretu. Konstruiranje vučnih dijagrama za zaokret gusjeničnog vozila. Transmisije oklopnih gusjeničnih vozila. Planetarni mjenjači. Sile i okretni momenti koji djeluju na elementima planetarnog prijenosnika. Proračun okretnih momenata na frikcijskim elementima upravljanja planetarnih prijenosnika. Proračun opterećenja elemenata složenog planetarnog prijenosnika. Karakteristični primjeri konstrukcija sklopova za izvođenje zaokreta oklopnih gusjeničnih vozila. Definiranje kinematskih mogućnosti mehanizama zaokreta. Definiranje proračunskih opterećenja elemenata mehanizama zaokreta.

Kompetencije:

Analiza dinamičkih značajki pravocrtnog gibanja i gibanja u zaokretu gusjeničnih vozila. Sposobnost vrednovanja konstrukcije, sklopova i uređaja oklopnih gusjeničnih vozila. Osposobljenost za procjenjivanje utjecaja konstrukcije sklopova transmisije gusjeničnih vozila na njihovo održavanje.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Izračunati i analizirati vanjske otpore gibanja, vučne i adhezijske sile za pravolinijsko gibanje, proračunati potrebnu snagu motora za postizanje zadanih uvjeta gibanja gusjeničnog vozila, pomoću računala. 2) Nacrtati vučne dijagrame za pravolinijsko gibanje gusjeničnog vozila pomoću računala, usporediti vučno dinamička svojstva različitih vojnih vozila. 3) Izračunati vanjske otpore gusjeničnog vozila u zaokretu, proračunati i nacrtati vučne karakteristike gusjeničnog vozila u zaokretu pomoću računala. 4) Usporediti vučno dinamička svojstva različitih vojnih vozila u zaokretu. 5) Korištenjem računalnog programa proračunati prijenosne omjere, kutne brzine te okretne momente na pojedinim elementima elemenata složenog planetarnog prijenosnika. 6) Usporediti različite konstrukcije planetarnih prijenosnika te prepoznati prednosti i nedostatke pojedinog konstrukcijskog rješenja. 7) Analizirati i objasniti kinematske mogućnosti pojedinih mehanizama zaokreta. 8) Prepoznati prednosti i nedostatke pojedinog konstrukcijskog rješenja mehanizma zaokreta u svrhu utvrđivanja njegove kvalitete. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa -Objasniti fizikalne parametre konstrukcije motornih vozila -Analizirati svojstva i performanse motornih vozila -Objasniti princip rada sklopova i uređaja na motornim vozilima