Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz područja teorije i konstrukcije motora s unutarnjim izgaranjem (SUI).

Sadržaj predmeta:

Uvodna razmatranja i temeljne definicije: Povijest razvoja; Opće ustrojstvo motora; Temeljne definicije kod motora; Svojstva motora; Podjela motora; Definicija suvremenog motora. Teorija motora. Termodinamički ciklusi motora: Ottov, Dieselov, Sabathe. Stvarni radni ciklusi motora: Princip rada i stvarni radni ciklus četverotaktnoga Ottova I Dieselova motora; Izgaranje kod Ottova I Dieselova motora; Princip rada i stvarni radni ciklus dvotaktnoga Ottova I Dieselova motora. Shema razvoda kod četverotaktnih i dvotaktnih motora. Značajke motora: Definicije; Indikatorski dijagrami; Rad, specifični rad ciklusa i srednji indikatorski tlak; Proračun: indikatorske i efektivne snage četverotaktnoga Ottova I Dieselova motora; Mjerenje efektivne snage motora, Dijagrami značajki motora . Stupnjevi korisnosti motora. Toplinska bilanca motora. Konstrukcija motora. Temeljni dijelovi motora; Klipni mehanizam; Razvodni mehanizam; Sustavi kod Ottovih i Dieselovih motora: za napajanje gorivom, paljenja kod Ottova motora, za podmazivanje, za hlađenje, za pokretanje (startanje), za ispuh; Prednabijanje motora – kompresorski motori. Temeljni pojmovi višegorivih motora i plinskih turbina.

Kompetencije:

Znanja i vještine potrebne za samostalnu izradu proračuna osnovnih parametara motora, mjerenja i izradu dijagrama - vanjske karakteristike. Znanja i vještine potrebne za samostalnu analizu konstrukcijskih izvedbi motora s ciljem potrebnih usporedbi više izvedbi, prema složenosti izvedbe, originalnosti rješenja, dostupnosti sustavima i uređajima, prema trajnosti, ekonomičnosti u eksploataciji i ekološkoj prihvatljivosti. Znanja i vještine potrebne za samostalnu prosudbu o principu rada sustava, uređaja i mehanizama, kvaliteti toga rada i njegovoj prihvatljivosti, te eventualne možebitne zahvate u konstrukciju. Znanja i vještine potrebne za samostalnu prosudbu vrijednosti parametara u smislu njihove prihvatljivosti, djelomične prihvatljivosti ili neprihvatljivosti pri radu motora u svim njegovim režimima rada. Znanja i vještine potrebne za samostalnu izradu preporuka za radne režime ekonomičnosti, efikasnosti i prihvatljivu ekologiju u odnosu na konstrukcijske izvedbe motora, a tijekom njihove eksploatacije. Znanja i vještine potrebne za davanje prijedloga u izradi plana održavanja motora s aspekta njegove konstrukcijske izvedbe.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. nacrtati i proračunati parametre temeljnih termodinamičkih ciklusa motora; 2. izračunati i mjeriti vrijednosti snage, zakretnog momenta i specifične potrošnje goriva pri režimu punog opterećenja, nacrtati i usporediti dijagrame - vanjske (brzinske) karakteristike kod Ottovih i Dieselovih motora; 3. analizirati bitne utjecaje na rad motora, njegovih sustava i uređaja u cilju postizanja ekonomičnosti, toplinske bilance i ekološke prihvatljivosti; 4. nacrtati i definirati blok sheme sustava, uređaja i mehanizama; 5. analizirati utjecaje radnih karakteristika režima rada motora, te njihov utjecaj na funkcionalnost konstrukcijske izvedbe; 6. analizirati uvjete rada i funkcionalnost izvedbi temeljnih dijelova, sustava, uređaja i mehanizama motora; 7. primijeniti stečena znanja i vještine za rješavanje pitanja u svezi s održavanjem motora na vozilima. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti fizikalne parametre konstrukcije motornih vozila - Analizirati svojstva i performanse motornih vozila - Objasniti princip rada sklopova i uređaja na motorima i vozilima - Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja i korištenja šire literature u održavanju motornih vozila