Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje stručne terminologije i unapređenje poslovne komunikacije na engleskom jeziku za što potrebno poznavanje leksika i gramatike. Razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke i to čitanja, slušanja, govorenja i pisanja. Brza i precizna razmjena informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte održavanja motornih vozila, uporaba stručnih i tehničkih priručnika i rječnika.

Sadržaj predmeta:

Gramatika i jezik: Osnovna glagolska vremena, množina, komparacija pridjeva. Stručne teme: dijelovi motornih vozila, sustavi (dijelovi i funkcija), alati, motor.

Kompetencije:

Stjecanje kompetencija za komunikaciju na stručnom engleskom jeziku. Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje stručne literature na engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture ; sadašnja i prošla gramatička vremena i dr. 2. Pravilno tvoriti nove riječi uporabom prefiksa i sufiksa i množinu imenica 3. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke 4. Napisati jednostavniji tekst s novousvojenim stručnim izrazima Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju - Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u održavanju motornih vozila - Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja na održavanju motornih vozila