Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o modernim okvirima za naočale i lećama koje studentima omogućava primjenu optičkih pomagala na efikasan način, a ujedno im daje i teorijsku podlogu u primjeni istih. Razviti kod studenata interes za samoobrazovanje i praćenje novih dostignuća na području tehnologije optičkih materijala i okvira preko stručne literature.

Sadržaj predmeta:

Definicija tehničkih materijala i osnovna podjela. Metalni materijali i legure (željezo, bakar, aluminij, cink, kositar, titan, krom, olovo, posebni materijali, zahtjevi za metalne okvire, plemeniti metali, zlatni duble, galvansko oslojavanje). Polimerni materijali i prirodni materijali za okvire (definicija i podjele, plastomeri i duromeri). Prepoznavanje materijala i okvira prema vrsti izrade, Kompozitni materijali (definicija, podjela, svojstva i primjena). Materijali za organske naočalne leće, oslojavanje organskih naočalnih leća, organska stakla s reduciranim djelovanjem. Staklo (stanje stakla, optička svojstva stakla, proizvodnja stakla za mineralne naočalne leće, materijali za mineralna stakla, oslojavanje mineralnog naočalnog stakla, stvrdnjavanje mineralnih naočalnih leća). Materijali za kontaktne leće, materijali za kontaktne leće stabilne na oblik (tvrde). Meki materijali za kontaktne leće, izrada kontaktnih leća, održavanje i higijena kontaktnih leća (meke i tvrde leće). Tehnika ispitivanja (ispitivanje duljine, površine, markiranje i obilježavanje). Oblikovanje pomoću dijeljenja i vezanja (pojmovi postupka izrade, obrada metala i polimera, ručna obrada staklenog ruba). Umetanje (spojevi s vijcima i zakovicama, spajanje pomoću lotanja–materijali). Tehnologija obrade brušenjem s dijamantnim brusnim pločama (podaci o dijamantnim brusnim pločama, automatski strojevi za brušenje, ploča za kalup, profili brusnih ploča, njega i hlađenje brusne ploče). Ostali uređaji i materijali (uređaj za čišćenje ultrazvukom, uređaj za zagrijavanje okvira).

Kompetencije:

Studenti raspoznaju različite materijale, znaju se koristiti tabelama, tehničkom dokumentacijom i normama. Studenti znaju svojstva i karakteristike osnovnih vrsta materijala te način njihove primjene u praktičnom radu na radnim mjestima u optici.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati i prepoznati tehničke materijale koji se koriste za izradu okvira naočala i leća. 2. Klasificirati tehničke materijale prema građi i strukturi. 3. Prepoznati strukturu i svojstva tehničkih materijala koji se koriste u optici. 4. Povezati vrste materijala s postupcima proizvodnje okvira 5. Analizirati zahtjeve pri izboru tehničkih materijala za izradu okvira i leća. 6. Razlikovati postupke proizvodnje okvira i leća ovisno o vrsti tehničkog materijala. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Razlikovati vrste optičkih materijala obzirom na strukturu, svojstva i primjenu - Povezati nova znanja s usvajanjem novih tehnologija i primjenom u struci