Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Rekapitulirati ranije znanje iz predmeta Anatomija i fiziologija oka te Osnove opće patologije i bolesti oka, kao i refrakcijsog sustava. Ukazati na problem razvoja i starenja pojedinih struktura oka te promjene predočiti u sustav klinike i pojedinih bolesti kao sastavni dio starenja. Posvetiti posebnu pažnju korekciji vida u starijoj dobi, kao i uvjetima za bolji vid.

Sadržaj predmeta:

Za svaki segment oka posebno prikazati kako starenjem dolazi do promjena, ali napraviti i evaluaciju prirodnih promjena na organu vida do početka starenja. Povezati saznanja iz ergooftalmologije i prilagoditi ih na stariju životnu dob. Dobro izučiti refrakciju starije životne dobi, s naglaskom na istovremene promjene na retini, kao što je makularna degeneracija. Dobro izučiti promijene na koži vjeđa i okoline oka vezane uz životnu dob.

Kompetencije:

Nakon položenog ispita, studenti moraju ovladati vještinama korekcije vida u starijih osoba i prepoznati osnovne promjene na organu vida i očnim adneksimakoje donosi starenje te primijeniti adekvatnu optičku korekciju.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Predložiti adekvatnu korekciju vida i optičko pomagalo u starije osobe 2. Povezati promijene na očnim adneksima sa starenjem 3. Prepoznati promjene na organu vida koje dovode do optičkih promjena i slabljenja vida 4. Ustanoviti razliku između promjena na oku uzrokovanih starenjem i očne patologije 5. Kritički prosuđivati rehabilitaciju vida optičkim pomagalima Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Objasniti osnovne funkcije i anatomiju oka u odnosu na cjelokupni ljudski organizam - Predložiti odgovarajući plan ispitivanja vida klijenta na osnovi anamneze i prethodnih testova - Identificirati promjene na oku koje zahtijevaju pregled i praćenje oftalmologa - Razlikovati fiziološko stanje od patoloških promjena oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu - Predložiti korektivna pomagala za vid s ciljem osiguravanja kvalitete usluge i života klijenta