Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i usvajanje vještina koje će studentima omogućiti uspješno pokretanje i realizaciju vlastitih poduzetničkih i drugih projekata, te poslovanje po principima ekonomske i društvene odgovornosti kao budući zaposlenik ili poduzetnik.

Sadržaj predmeta:

Definiranje menadžmenta te temeljnih funkcija menadžmenta s naglaskom na planiranje (strategija, vizija, misija, SWOT analiza), upravljanje ljudskim potencijalima, kontrolu (primjena individualnih indeksa, apsolutne i relativne stope promjene). DOP. Poduzetništvo. Marketing strategija (generičke strategije) i konkurentska prednost. Poduzetnički projekt (namjena, struktura projekta i prezentacija).

Kompetencije:

Stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za pokretanje i upravljanje poslovanjem. Studenti razvijaju organizacijske i poduzetničke sposobnosti te vještine analitičkog zaključivanja i interpretacije rezultata, prezentiranja i timskog rada.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Primjeniti znanja iz područja planiranja, upravljanja ljudskim potencijalima i kontrole u kreiranju i upravljanju poslovanjem 2. Izračunati i interpretirati pokazatelje dinamike u analizi poslovanja (individualni indeksi, stope promjene apsolutne i relativne). 3. Napraviti dijagnozu stanja i prezentirati istu (SWOT analizom). 4. Osmisliti misiju i viziju te kreirati marketing strategiju poduzetničke ideje. 5. Izraditi projektni zadatak i okupiti tim koji će provesti isti. 6. Prezentirati projekt 7. Izložiti vlastita kritička promišljanja o temama i postavkama iz područja menadžmenta i poduzetništva 8. Razvijati vještine upravljanja informacijama - Prikupljati i analizirati informacije za potrebe izrade projektnog zadatka 9. Sposobnost rješavanja problema u timskom radu 10. Razvijanje poduzetničkog duha i kreativnog razmišljanja pri razvijanju projekata 11. Razvijanje sposobnosti planiranja i upravljanja vremenom pri razvijanju projekata Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: -Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja i usvajanje novih tehnologija -Primjenjivati računalne aplikacije i mrežne servise u poslovanju, komuniciranju ideja, rješavanju stručnih problema te priređivanju i provedbi prezentacija -Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima