Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje spoznaja o komunikacijskom procesu, vrstama komunikacije te o uspješnom komuniciranju. Usavršavanje vještina komuniciranja.

Sadržaj predmeta:

Uvod u komunikologiju. Pojmovno određenje, osnovne značajke komunikacije i modeli komunikacijskog procesa. Osnovna načela i predrasude o komunikaciji. Vrste komunikacije. Verbalna i neverbalna komunikacija. Izvori teškoća u komunikaciji. Komunikacijska kompetencija i komunikacijske vještine. Komunikacijske vještine: asertivnost; ja-poruke. Komunikacijske vještine:aktivno slušanje. Komunikacijske vještine:vještina postavljanja pitanja; upravljanje konverzacijom. Komunikacijske vještine:govorničke vještine. Nenasilno rješavanje sukoba. Pregovaranje i posredovanje. Poslovno komuniciranje. Debata.

Kompetencije:

Poznavanje komunikacijskog procesa. Uspješna primjena komunikacijskih vještina.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati komunikacijski proces. 2. Identificirati osnovne elemente komunikacije. 3. Razlikovati i usporediti vrste komunikacije. 4. Komentirati osnovna načela i najčešće prepreke u komunikaciji između optometrista i klijenta. 5. Razlikovati i usporediti komponente verbalne i neverbalne komunikacije.67. Razlikovati vrste sukoba i stilove rješavanja sukoba. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Primijeniti pravila poslovnog bontona u odnosu prema klijentima i suradnicima - Predložiti rješenja iz područja optometrijske struke - Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje