Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je stjecanje znanja iz geometrijske optike za razumijevanje i primjenu u predmetima Optički i optometrijski instrumenti, Očna optika, Refrakcija i binokularni vid, Kontaktne leće i Optometrijska praksa.

Sadržaj predmeta:

Opći pregled optike; povijesni razvoj, priroda i prostiranje svjetlost u geometrijskoj optici, izvori svjetlosti, temeljni zakoni geometrijske optike, Fermatov princip širenja svjetlosti. Refleksija svjetlosti; vrste refleksija, zakon refleksije, difuzna svjetlost, vrste zrcala. Lom svjetlosti; vrste loma, zakon loma, totalna refleksija i primjena. Preslikavanje u geometrijskoj optici; jednoznačno preslikavanje, uvjeti Gaussove aproksimacije, jednadžba preslikavanja, linearno i kutno povećanje, optički sistemi za preslikavanje i pogreške u preslikavanju (sferna aberacija, astigmatizam, krivina polja, distorzija): zrcala, ravni dioptar, prizma i planparalelna ploča, sferni dioptar, debela i tanka leća, sistem tankih leća. Preslikavanje na realnim sustavima. Pogreške leća: sferna i kromatska aberacija, koma, distorzija, astigmatizam ; ispravljanje pogrešaka leća. Gullstrandova shema oka. Objašnjenje trigonometrijskih funkcija, crtanje grafova trigonometrijskih funkcija. Primjena trigonometrije na pravokutni trokut i računanje problema fizikalne refrakcije svjetlosti.

Kompetencije:

Studenti se upoznaju s prirodom i prostiranjem svjetlosti te temeljnim zakonima geometrijske optike, kao i s optičkim elementima i njihovim sustavima u stvaranju slike udaljenih predmeta. Time se stvaraju pretpostavke da studenti znaju značajke optički instrumenata i njihovu praktičnu uporabu što će im omogućiti da znanja iz primijenjene geometrijske optike mogu koristiti u praktičnoj primjeni.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati sistem optičkih elemenata i računati njihovu fizikalnu refrakciju u raznim konfiguracijama 2. Identificirati problem fizikalne postavke veličina 3. Izračunati sve fizikalne veličine koje se traže u konkretnom problemu i crtati matematički grafove raznih funkcija 4. Nacrtati fizikalnu situaciju koja se traži u konkretnom problemu, za različite vrijednosti faze i amplitude 5. Razlikovati razne optičke elemente u danom postavu kroz laboratorijske vježbe 6. Skicirati putanju koju svjetlost prevaljuje u danoj situaciji 7. Usporediti efikasnost i učinak različitih optičkih pomagala i instrumenata 8. Ustanoviti sličnost i razliku optičkih elemenata i instrumenata putem laboratorijskih vježbi 9. Razumjeti principe i zakonitosti Geometrijske optike 10. Služiti se i primijeniti samostalno zakone Geometrijske optike Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: -Identificirati osnovne fizikalne pojmove -Razumjeti princip rada pojedinih optičkih i optometrijskih instrumenata -Usporediti efikasnost i učinak različitih optičkih pomagala i instrumenata -Usporediti efikasnost različitih optičkih i optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima