Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz fizike potrebnih za razumijevanje osnovnih fizikalnih procesa s primjenom na predmete u nastavku studija.

Sadržaj predmeta:

Povijesni uvod. SI sustav mjernih jedinica, znanstveni zapis. Kinematika i dinamika translacijskog gibanja, Newtonovi zakoni. Rad, snaga, zakon očuvanja mehaničke energije. Periodička gibanja: kružno gibanje, titranje, prisilno titranje i rezonancija. Valovi, refleksija i refrakcija vala, superpozicija valova, stojni valovi. Valovi zvuka. Elektromagnetski valovi: vidljiva svjetlost, ionizirajuća zračenja. Osnove geometrijske i fizikalne optike. Gustoća tvari, tlak. Statika i dinamika fluida. Električna energija, električna svojstva materijala, Jouleova toplina. Toplinska svojstva materijala. Kinetička teorija i prijenos topline. Plinski zakoni i termodinamički procesi, zakoni termodinamike.

Kompetencije:

Kroz predmet studenti dobivaju pregledan uvid u temeljne fizikalne koncepte po složenosti primjerene razini visoke škole, produbljuju svoje razumijevanje koncepata i načela fizike kroz široki izbor realnih primjera prilagođenih smjeru studija te razvijaju vještine organizacije znanja i učinkovitog rada usmjerenog prema rješavanju problema. Student se osposobljava za samostalnu fizikalnu analizu praktičnih problema iz struke i matematički argumentirano tumačenje rješenja, kao i za samostalno daljnje usavršavanje kroz praćenje relevantne literature i periodike u procesu cjeloživotnog učenja.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta: 1. Poznavati i objasniti temeljne zakone fizike (kinematika, dinamika, rad i energija, dinamika fluida, titranje i valovi, toplinska i električna svojstva materijala, zakoni termodinamike) 2. Prepoznati fizikalne probleme u problemskim zadatcima i u svakodnevnim situacijama u životu i struci 3. Izdvojiti bitne od nebitnih podataka i skicirati odgovarajući pojednostavljeni fizikalni problem, te ga opisati primjenjujući osnovne fizikalne koncepte i zakone 4. Matematički modelirati problem i izračunati tražene veličine, pravilno primijeniti mjerne jedinice i redove veličina, 5. Kritički vrednovati utjecaj pojednostavljenja i matematičkih aproksimacija na dobivene rezultate Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Upravljanje u kriznim uvjetima: - Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima preddiplomskog stručnog studija Održavanje računalnih sustava: - opisati teorijske osnove matematike, fizike i elektrotehnike kao i njihovu primjenu i inženjerstvu (1). Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: - objasniti fizikalne parametre konstrukcije motornih vozila - analizirati svojstva i performanse motornih vozila - Objasniti princip rada sklopova i uređaja na motornim vozilima Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima preddiplomskog stručnog studija Održavanje zrakoplova: - izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavanje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtjeva za zrakoplove (1) - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikalnih zakona uz letenje zrakoplova i funkcioniranja zrakoplovnih sustava (6) - primijeniti standardne postupke vaganja i proračuna centra težišta zrakoplova i povezati projektirane performanse zrakoplova sa proračunom centra težišta zrakoplova i uporediti sa dozvoljenim limitima za određeni tip zrakoplova (8) - rješavati probleme i zadatke iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida vezane uz operacije zrakoplova (10)