Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata s osnovnim načelima etike, s posebnim osvrtom na profesionalnu i poslovnu etiku te razvijanje svijesti o moralnim i profesionalnim pravilima kojih se moraju pridržavati u optometrijskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

Uvod u etiku i osnove etike. Povijesni razvoj etičkih učenja. Profesionalne etike. Medicinska etika. Poslovna etika – etika vrlina. Poslovna etika – etika načela. Prava i kodeksi. Etički odnos medicine i optometrije. Profesionalna etika u svakodnevnoj optometrijskoj praksi. Odnos prema klijentima, kolegama i profesionalnim organizacijama i tijelima. Poslovni bonton. Bioetika.

Kompetencije:

Studenti će steći potrebno znanje iz profesionalne etike, što im omogućava korektan odnos sa svima s kojima su u kontaktu za vrijeme obavljanja svoje djelatnosti.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati osnovne etičke pojmove i usporediti etička učenja kroz povijest. 2. Analizirati osnovna načela profesionalne etike. 3. Identificirati osnovne značajke medicinske etike. 4. Komentirati prava i kodekse. 5. Analizirati sličnosti i razlike medicinske etike i etike u optometrijskoj praksi. 6. Povezati stečena znanja iz profesionalne etike s optometrijskom praksom. Navedeni ishodi predmeta povezani su s ishodima studija: - Primijeniti etička i profesionalna načela za odgovoran i učinkovit rad - Primijeniti pravila poslovnog bontona u odnosu prema klijentima i suradnicima - Upotrijebiti vještine potrebne za rad u timu