Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješnog razumijevanja pisanog i govorenog jezika. Proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku. Rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije. Korištenje stručnih priručnika u svrhu izrade PP prezentacije. Služenje općim i stručnim rječnicima i stručnom literaturom iz područja očne optike.

Sadržaj predmeta:

Jezične zakonitosti – definicije, odnosne rečenice, uzročno-posljedične veze. Opći jezični sadržaji – komunikacija, pisanje poslovnih pisama, e-poruka, izrada dokumentacije. Stručni sadržaji – optometrijska terminologija – u vezi naočala, naočalnih leća, okvira, vrsta i materijala te sunčanih naočala.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, sposobnost komunikacije (usmene i pismene) s klijentima na engleskom jeziku, predstavljanje pročitanog sadržaja i diskusija na zadanu temu, održavanje sastanaka, vođenje zapisnika.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati problematiku obrađenu u nastavnim cjelinama. 2. Povezati novostečeno znanje s prethodnim znanjem. 3. Osmisliti i sastaviti prezentaciju stručne teme po vlastitom izboru. 4. Primjereno prezentirati stručne sadržaje. 5. Voditi stručnu raspravu. 6. Komentirati i razmjenjivati mišljenja. 7. Predložiti moguća rješenja problematike vezane uz obrađene teme iz područja očne optike. 8. Napraviti i analizirati dijagram, graf, mapu uz opis na engleskom jeziku. 9. Primijeniti gramatička pravila i stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji. 10. Prevesti stručni tekst. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: -Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju -Izraziti svoje probleme, stavove, ideje, rješenja i projekte kroz javno prezentiranje -Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) -Koristiti elektroničke metode za proučavanje i samostalno učenje (e-učenje).