Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješnog razumijevanja pisanog i govorenog jezika. Proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku. Rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije. Korištenje stručnih priručnika, služenje općim i stručnim rječnicima te stručnom literaturom iz područja očne optike.

Sadržaj predmeta:

Jezične zakonitosti – glagolska vremena, aktiv/pasiv, vrste riječi, tvorba riječi, glagoli (pomoćni, nepravilni, modali, infinitiv), brojevi, datumi i titule. Opći jezični sadržaji – poslovna pisma, e-poruke, životopis, osnovna komunikacija, jednostavni dijalozi u stvarnim situacijama, predstavljanje osobe ili tvrtke. Stručni sadržaji – optometrijska terminologija, optički i optometrijski instrumenti, vidna pomagala, izrazi i kolokacije vezani uz oko, terminologija anatomije oka i očnih sustava.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja za pisanje pisama i poruka, čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, kao i sposobnost komunikacije s klijentima na engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture: sadašnja i prošla gramatička vremena te komparaciju pridjeva i određeni i neodređeni član. 2. Pravilno tvoriti nove riječi uporabom prefiksa i sufiksa i množinu imenica 3. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke, s naglaskom na anatomiju oka i optometrijske instrumente. 4. Objasniti temeljne stručne pojmove korištenjem stranog jezika struke. 5. Izraziti vlastite stavove o pojedinim temama iz područja očne optike i optometrije. 6. Napisati životopis i prijavu za posao na engleskom jeziku koristeći standardne obrasce. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju - Primijeniti pravila poslovnog bontona u odnosu prema klijentima i suradnicima - Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje