Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Usvajanje znanja iz zbrinjavanja otpada u području logistike, neopasnog i opasnog otpada.

Sadržaj predmeta:

Uvjeti zaštite okoliša i značaj gospodarenja otpadom. Ekološki aspekti zbrinjavanja neopasnog i opasnog otpada u području logistike. Električni i elektronički otpad. Odlagališta. Skupljanje otpada. Monitoring, inspekcijski nadzor i mjere zaštite. Zakonska regulativa, međunarodne konvencije i izvori zagađenja. Vrste otpada. Opasni vojni otpad (MES, streljivo, radioaktivni izvori, kemijski otpad itd.). Mobilna spremišta i sredstva za neutralizaciju. Vojna vježbališta i mjere zaštite okoliša. Tehnologije industrijskog zbrinjavanja vojnog otpada. Tehnologije uništavanja i recikliranja opasnog i neopasnog vojnog otpada. Nove tehnologije zbrinjavanja opasnog otpada. Sustavi za spaljivanja opasnog vojnog otpada (eksplozivi, kemijski štetne tvari itd.). Metode temeljene na kemijskim postupcima neutralizacije.

Kompetencije:

Sposobnost korištenja znanja i vještina za upravljanje vojnim otpadom.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati količine, obujam i tokove otpada i javno izložiti 2. Komentirati posljedice djelovanja otpada na okoliš s naglaskom na etičku odgovornost 3. Razlučiti važnost recikliranja otpada i samostalno prezentirati 4. Prezentirati tehnologije industrijskog zbrinjavanja vojnog otpada radom u multidisciplinarnom timu 5. Analizirati koncept cjelovitog gospodarenja otpadom radom u grupi 6. Kategorizirati vrste otpada prema svojstvima te mjestu nastanka 7. Planirati postupanje s opasnim vojnim otpadom (MES, streljivo, radioaktivni izvori, kemijski otpad itd.) 8. Predvidjeti mjere za smanjivanje i izbjegavanje otpada 9. Razlikovati postupke oporabe otpada i prezentirati ih u grupi 10. Komentirati osnovne zakone i pravilnike iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Promovirati provedbu logističkih usluga koje imaju važan utjecaj na okolinu i sigurnost stanovništva -Primijeniti vještine timskog rada u razvoju logističkih projekta -Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u pružanju logističke potpore