Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje s pojmom nabave i opskrbe kao i temeljnim postavkama nužnim za uspješno upravljanje nabavom i opskrbom. Upoznavanje s menadžmentom i modelima nabave te načinima kontrole troškova nabave i opskrbe kao i benchmarkingom i kontrolingom nabave.

Sadržaj predmeta:

Pojam, ciljevi, značenje i razvoj nabave: Upravljanje poslovnim procesima; Pojam, ciljevi, značenje i razvoj nabave; Pojmovi nabava, opskrba, materijalno poslovanje, logistika; Politika i strategija nabave: Osnove politike zaliha i tempo potrošnje zaliha; Politika količina i kvalitete; Politika nabavnih cijena; Politika izvora nabave; Kontroling nabave; Politika odnosa s dobavljačima; Politika ugovora o nabavi; Strategija nabave: nabava na lokalnom i globalnom tržištu, predmetna nabava; Single Sourcing i Multiple Sourcing; Outsourcing i Insourcing strategija odnosa s dobavljačima; Operativno planiranje nabave: Planiranje potreba; Planiranje zaliha; Modeli nabave; Planiranje načina nabave; Sustavi nabavljanja; Organizacija nabave: Organizacija funkcije nabave: oblikovanje organizacijske strukture i procesa nabave, centralizacija i decentralizacija nabave; mjesto nabave u organizacijskoj strukturi poduzeća; Centralizirana i decentralizirana nabava i opskrba; Unutarnja organizacija nabave; Operativno poslovanje nabave: Operativno poslovanje nabave: elementi procesa nabavljanja, izbor dobavljača, sklapanje i vrste ugovora o nabavi, kontrola rokova i plaćanje; Elektronička nabava; Etika u nabavi, osiguranje i zaštita podataka u procesu nabave i kontrola poslovanja; Strategijski management nabave: Istraživanje tržišta nabave; Istraživanje i planiranje potreba; ABC i XYZ analiza u nabavi; ABC analiza u nabavi (Management by Exception); Sustavi šifriranja i klasifikacija u nabavi; RFID tehnologija; Vrijednosna analiza; Troškovi nabave i opskrbe, kalkulacije nabavnih cijena.

Kompetencije:

Opće: Shvaćanje principa rada nabave, saznanja o zakonskoj i ostaloj regulativi koja se odnosi na nabavu, te stjecanje vještine vođenja i upravljanja nabavom i opskrbom u suvremenim tržišnim uvjetima. Specifične: Naglasak na aktualnim trendovima korištenja suvremene informatičke tehnologije.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. definirati temeljne pojmove vezane uz nabavno poslovanje i opskrbu 2. samostalno postaviti politiku i strategiju te ciljeve nabave poduzeća i primjerenu strategiju za ostvarivanje postavljenih ciljeva 3. ovladati procesima planiranja, operativnog planiranja i sustava nabavljanja 4. argumentirano postaviti mjerila za praćenje uspješnosti primjene politike i plana nabave te zaliha predmeta rada 5. odrediti mjesto nabave u poslovnom sustavu i definirati organizaciju odvijanja procesa nabave 6. organizirati cjelokupni proces nabave 7. voditi projekt javne nabave u ulozi javnog naručitelja 8. organizirati istraživanje tržišta nabave i opskrbe 9. samostalno kreirati ABC, XYZ i vrijednosnu analizu nabave Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Opisati organizaciju logističkog sustava nabave i opskrbe -Primijeniti vještine timskog rada u razvoju logističkih projekta -Planirati upravljanje u procesu logističkih aktivnosti