Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja o menadžmentu i strateškom menadžmentu u logistici. Stjecanje vještina menadžmenta i primjene u poslovanju, posebice u logistici.

Sadržaj predmeta:

Općenito o menadžmentu - definicija menadžmenta: koncept, zadaci i značenje menadžmenta, funkcije i vještine - razvoj menadžmenta: rane ideje, zrelo razdoblje, suvremeni pristupi, - suvremeni izazovi menadžmenta: odgovornost, informacijska tehnologija, globalizacija i slično, - funkcije menadžmenta, - planiranje; ciljevi, strateško planiranje, operativno planiranje, - organiziranje; organizacija u poduzećima, procesi rada i projekti, delegiranje, ovlasti i moć - vođenje u menadžmentu, koordiniranje, rad sa ljudima i situacijski pristup vođenju, - upravljanje projektima, - nadzor; klasični nadzor, menadžment kvalitete, drugi modeli, donošenje odluka; proces odlučivanja, - upravljanje promjenama; ostvarivanje klime za promjene, vođenje procesa promjena. Strateški menadžment: - definicija i značenje strateškog menadžmenta, elementi i model strateškog menadžmenta, - vizija, misija, ciljevi, zainteresirane grupe, društvena odgovornost, - oblikovanje strategije (unutrašnja i vanjska analiza - SWOT analiza, vrste i izbor strategija), - implementacija strategije (oblikovanje organizacijske strukture, integrativnih i kontrolnih sustava, usklađivanje strategije, strukture i kontrole, programi, proračuni i procedure za implementaciju), - politika i moć u organizacijama (izvori politike i moći u organizacijama, upliv politike i moći na strategiju, upravljanje organizacijske politike), - konflikti u organizacijama (izvori konflikata u organizacijama, strateško upravljanje konfliktima), - promjene u organizacijama (utvrđivanje potrebe za promjenama, utvrđivanje smetnji i otpora promjenama, uvođenje promjena u organizacije, samoučeća organizacija), - model strateškog menadžmenta, strateški pristup izradi logističkog plana.

Kompetencije:

Opće: Poznavanje osnova menadžmenta s naglaskom na strateškom menadžmentu. Specifične: Sposobnost za vođenje i sudjelovanje u procesu odlučivanja o strateškim pitanjima logistike.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Osmisliti plan poslovne aktivnosti, uz kvalitetno postavljanje ciljeva i razmatranje više inačica provedbe i izbor najpovoljnije; 2. Komentirati prikladnost različitih organizacijskih oblika, delegiranje ovlasti i primjenu moći; 3. Procijeniti stilove vođenja u menadžmentu i povezati njihovu primjenu s različitim situacijama; 4. Argumentirati pristup oblikovanju primjerenog sustava kontrole za procese u logistici; 5. Predložiti projektni pristup za rješavanje logističkih problema; 6. Komentirati model strateškog upravljanja organizacijom i povezanost s njezinom logistikom; 7. Samostalno analizirati vanjsko i unutarnje poslovno okruženje i povezati ga s vizijom, misijom i ciljevima; 8. Oblikovati primjerenu poslovnu strategiju i procijeniti uvjete za njezinu implementaciju; Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Planirati upravljanje u procesu logističkih aktivnosti - Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike - Promovirati provedbu logističkih usluga koje imaju utjecaj na okolinu i sigurnost stanovništva