Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje znanja i vještina psihofiziologije rada primjenjivih u suvremenoj praksi rada. U okviru toga studenti će se upoznati s postupcima profesionalne orijentacije i selekcije, treningom kadrova, osnovama upravljanja ljudskih potencijala, postupkom analize radnih mjesta, individualnim, okolinskim i organizacijskim faktorima koji doprinose radnoj efikasnosti.

Sadržaj predmeta:

Uvod - određenje psihofiziologije rada i organizacijske psihologije (opis područja, povijesni razvoj i povezanost s drugim disciplinama). Radna okolina i radno ponašanje, interakcija čovjek – stroj. Analiza rada i klasifikacija poslova. Kognitivne sposobnosti i osobine ličnosti u odnosu na radno ponašanje. Selekcija i raspodjela djelatnika na poslove. Osposobljavanje i razvoj - identifikacija potreba za osposobljavanjem. Motivacija - teorijski modeli motivacije. Evaluacija i praćenje učinka djelatnika i izvođenja radnih zadataka - mjerenje radne uspješnosti. Ponašanja povezana s produktivnošću. Stres, umor, rad u smjenama. Fizička okolina - buka, osvjetljenje i temperatura. Upravljanje, nadziranje i vodstvo. Definicije i teorije rukovođenja. Stavovi prema organizaciji i poslu, zadovoljstvo poslom, organizacijska pripadnost, donošenje odluka u organizaciji. Organizacijska klima i kultura. Komunikacija, unutar tima i među timovima. Kohezivnost, norme i ciljevi radne grupe. Timski rad: karakteristike uspješnog tima. Ljudska greška - vrste i teorije grešaka. Opasnosti na radnom mjestu, mjere i postupci u prevenciji - nesreća i povreda povezanih s radom.

Kompetencije:

Opće: Poznavanje temelja psihofiziologije rada i utjecaja različitih osobina ljudi na produktivnost i kvalitetu rada. Poznavanje metoda praćenja uspješnosti djelatnika na poslu. Specifične: Osposobljenost za sudjelovanje u odabiru novih zaposlenika. Poznavanje postupaka za prevenciju nesreća i drugih štetnih posljedica rada.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati glavna područja u psihofiziologije rada i njen razvoj 2. Opisati glavne fiziološke i psihičke procese tijekom radne aktivnosti 3. Objasniti značaj obilježja ličnosti, sposobnosti, znanja i vještina čovjeka za rad 4. Analizirati posao primjenom tehnike analize radnih mjesta i analizirati opasnosti na radnom mjestu 5. Planirati i sudjelovati u postupku odabira zaposlenika - profesionalne selekcije 6. Sudjelovati u oblikovanja postupaka za mjerenje radne učinkovitosti djelatnika 7. Sudjelovati u planiranju i organizirati osposobljavanje djelatnika 8. Prepoznati potrebu za organizacijskim promjenama sukladne zahtjevima suvremenih radnih procesa i uvjeta rada 9. Prepoznati važnost različitih čimbenike za psihološku klimu, kao i okolnosti koje mogu pogodovati pojavi stresa Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Sudjelovati u timskom radu na logističkim projektima - Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost pružanja logističke potpore - Upravljati ljudskim potencijalima u razvoju logističkih sustava