Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje stručne terminologije koja se odnose na logistiku, promet, komunikacije, upravljanje logističkim procesima, održavanje te unapređenje poslovne komunikacije na engleskom jeziku Korištenje stručnih, tehničkih i poslovnih priručnika.

Sadržaj predmeta:

Obrada gramatičkih cjelina: glagolska vremena, pasiv, modali, odnosne rečenice, članovi, -ing/-ed nastavci, pridjevi i prilozi, komparacija, veznici, uzročno-posljedične veze. Stjecanje jezičnih vještina: tvorba riječi, kolokacije, razumijevanje i prevođenje više riječnih leksema, klasifikacija, definicije, prepričavanje, pronalaženje važnih informacija. Rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije. Komunikacija u svrhu rješavanja problema i donošenja odluka. Brza i precizna razmjena informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte poslovnoga jezika. Usmena prezentacija tematskih cjelina i razvijanje vještine komuniciranja (sastanci, pregovori, žalbe, ugovaranje poslova). Pisanje pisama, ponuda, molbi, pritužbi. Komunikacija telefonom i e-mailom. Uporaba vizualnih pomagala prilikom prezentacija, opis tablica i dijagrama.

Kompetencije:

Sposobnost razumijevanja i uporabe poslovnog engleskoga jezika prilikom čitanja stručnih tekstova, vođenja telefonskih razgovora, pisanja pisama i elektroničkih pisama, sudjelovanja na sastancima i prezentiranja radova na skupovima.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Osmisliti i sastaviti prezentaciju stručne teme po vlastitom izboru 2. Primjereno prezentirati stručne sadržaje 3. Koristiti stručnu terminologiju iz područja logistike 4. Komentirati i razmjenjivati mišljenja na engleskom jeziku. 5. Predložiti moguća rješenja problematike vezane uz obrađene teme iz područja logistike 6. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Koristiti stručnu literaturu i dostupne baze informacija za proširivanje znanja iz logističkih sustava -Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja u sustavu logistike