Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvojiti osnovna i razviti napredna znanja o matematičkom modeliranju i optimizaciji logističkih procesa. Stjecanje osnovnih vještina rješavanja logističkih problema primjenom programskih alata.

Sadržaj predmeta:

Struktura logističkih procesa (aktivnosti, resursi, organizacija). Problematika optimiranja i osnove modeliranja logističkog sustava. Linearno programiranje. Problemi alokacije resursa. Problemi transporta i distribucije, lokacijski problemi. Cjelobrojno programiranje. Mješovito cjelobrojno programiranje. Simulacije logističkih procesa. Parametrično programiranje i analiza osjetljivosti modela. Programski alati.

Kompetencije:

Opće: Razumjeti funkcioniranje logističkih procesa opskrbnog lanca te usvojiti znanja i vještine o postupcima modeliranja i optimizacije logističkih procesa. Specifične: Samostalno logički i matematički opisati osnovne logističke probleme te primijeniti odgovarajuće matematičke modele i metode za njihovo rješavanje.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Samostalno logički i matematički opisati osnovne logističke probleme i odabrati matematičke metode za njihovo rješavanje 2. Dizajnirati odgovarajuće matematičke modele za rješavanje osnovnih logističkog problema 3. Primjenjivati programske alate za rješavanje osnovnih logističkih problema (problem alokacije resursa, transportni problem, lokacijski problem) 4. Interpretirati rezultate optimizacije i prezentirati dobivena rješenja 5. Modificirati matematičke modele elementima i sustavima poboljšanja, te valorizirati ostvarene rezultate 6. Primijeniti tehnička znanja i vještine za rješavanje problema optimizacije Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Provesti optimizaciju logističkih procesa - Primijeniti računalnu potporu u rješavanju logističkih problema - Prezentirati rezultate analize i prijedloge rješenja logističkih problema