Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o primjeni suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u potpori logističkim sustavima i lancima opskrbe. Usvajanje i primjena metoda projektiranja informacijskih sustava (IS), modeliranja procesa i poslovnih podataka iz postojećih (realnih) logističkih sustava.

Sadržaj predmeta:

Osnovno o informacijskim sustavima (IS). Odnos između organizacijskog i informacijskog sustava. Koncepti informacijskog sustava: podatak, informacija, upravljanje informacijama, informacijski sustav, poslovni proces, model procesa i model podataka. Osnovni poslovni procesi u logističkim sustavima. Informacijski, materijalni, ljudski tokovi, te tokovi naloga u logističkom sustavu. Arhitektura informacijskih sustava poslovne i društvene organizacije. Životni ciklus razvoja IS. Osnovni entiteti logističkih sustava. Modeliranje procesa (informacijski prikaz poslova) u logističkim sustavima. Modeliranje podataka dobivenih iz modela procesa. Izrada konceptualnog modela podataka za logistički IS. Prevođenje konceptualnog modela podataka u relacijski model podataka. Logička organizacija baze podataka za logističke informacijske sustave. Dobivanje informacija iz postavljenog modela podataka (algoritmi za pretraživanje podataka-informacija iz relacijske baze podataka). Organizacijske mogućnosti uspostave i primjene informacijskih sustava u logistici. Resursi informacijskih sustava i njihova organizacijska usklađenost. Zaštita podataka i neprekidnost poslovanja s postavljenim i korištenim IS.

Kompetencije:

Opće: Razumijevanje osnovnih interakcija organizacijskog i informacijskog sustava i njihovog usklađenog razvoja. Specifične: Primjena metoda i postupaka za modeliranje i projektiranje IS za logističke procese i sustave. Prikaz modela procesa i oblikovanje logičke baze podataka za logistički IS.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti faze u razvoju suvremenih informacijskih sustava 2. Samostalno ili u timu provesti analizu postojećih i potrebnih poslovnih procesa u logističkom sustavu 3. Nacrtati poslovne procese primjenom metode dijagrama toka podataka (DTP-a) 4. Kreirati konceptualni (ER) model podataka za logističke IS 5. Prevesti konceptualni (ER) model podataka u relacijski model podataka 6. Analizirati postojeći logistički IS s aspekta ocjene o suvremenosti i budućnosti u radu 7. Provesti analizu sigurnosti podataka i predložiti organizacijske mjere zaštite podataka u IS-u Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Prezentirati rezultate analize i prijedloge rješenja logističkih problema - Primijeniti računalnu potporu u rješavanju logističkih problema - Objasniti svojstva i funkcije logističkog sustava