Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente s temeljnim znanjima iz ekonomike poduzeća, usvojiti ekonomski način promišljanja i zaključivanja, s naglaskom aktivnosti u logističkom sustavu.

Sadržaj predmeta:

Uvodni dio: Pojam ekonomike poduzeća kao znanstvene discipline, metode i tehnike. Ekonomska teorija i analiza. Funkcije proizvodnje i troškova. Okvirni uvjeti razvoja mikrosubjekta. Tehnološki napredak i ekonomski razvoj i njihov utjecaj na položaj gospodarskih subjekata. Teorija firme i poduzetništva: teorija, ciljevi i vrijednosti firme (poduzeća); pojam poduzetnika i poduzetništva; akteri u poduzeću i njihovi odnosi; načela poslovanja; funkcije poduzeća; sredstva poduzeća; mjerila uspješnosti poslovanja. Organizacija poduzeća: pojam organizacije, teorija organizacije, organizacijska struktura. Poslovanje poduzeća: načela poslovanja; poslovna politika; planiranje; financiranje poduzeća; sredstva poduzeća; poslovanje poduzeća na tržištu; kontroliranje poslovanja; upravljanje rizikom. Teorija troškova: pojam i značenje troškova; priroda i vrste troškova i temeljna obilježja troškova – fiksni i varijabilni troškovi; mjesta i nositelji troškova; reagibilnost i remanencija troškova; dinamika troškova; granični troškovi; ukupni i prosječni troškovi; metode razdvajanja troškova. Kalkulacije cijene koštanja: pojam i elementi kalkulacija; vrste kalkulacija, djelidbena kalkulacija; dodatna kalkulacija; kombinirana kalkulacija; troškovi, prihodi i iskorištenost kapaciteta; primjena teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama. Kalkulacije u proizvodnoj i trgovačkoj djelatnosti. Rezultati poslovanja: rashodi; prihodi; poslovni rezultat (dobitak i gubitak); analiza financijskih izvješća; utvrđivanje vrijednosti poduzeća; mjerenje uspješnosti poslovanja – proizvodnost, ekonomičnost, rentabilnost. Poslovna politika na razini poduzeća. Odlučivanje unutar poduzeća u uvjetima tržišne neizvjesnosti. Korporacijsko upravljanje. Ekonomika poslovanja: Ekonomika resursa (rada, predmeta rada i stalnih sredstava). Ekonomika radnog procesa. Ekonomika funkcija. Ekonomika investicija: priprema investicijskog projekta; ocjena investicijskog projekta; izvedba investicijskog projekta.

Kompetencije:

Opće:Stjecanje temeljnih teorijskih znanja te praktičnih iskustava iz poslovne ekonomije potrebnih za operativno vođenje poduzeća, ali i prepoznavanje strateških potencijala u razvoju. Specifične: Upoznavanje određenih metoda mjerenja relativnog i financijskog uspjeha poslovanja poduzeća, alata planiranja poslovnog uspjeha, te primjenjivih znanja iz domene upravljanja, razdvajanja, te korištenja troškova u poslovnom odlučivanju.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. definirati poduzeće kao sustav 2. analizirati i vrednovati poslovanje poduzeća na tržištu 3. objasniti i pojmovno odrediti pojedine vrste troškova, mjesta i nositelje troškova 4. provesti identifikaciju, formulaciju i rješenje praktičnih problema troškova u politici cijena i različitim tržišnim situacijama 5. argumentirati pristup istraživanju poslovanja logističkog poduzeća, poslovni rezultat i moguća ograničenja 6. predložiti i predvidjeti uspješnost i mjerila uspješnosti poslovanja u poduzeću 7. usporediti ekonomiku poslovanja, resursa, radnog procesa i funkcija 8. pripremiti prezentaciju dokumentaciju investicijskog projekta Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti svojstva i funkcije logističkog sustava - Opisati organizaciju logističkog sustava nabave i opskrbe - Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike - Primijeniti računalnu potporu u rješavanju logističkih problema