Ects: 7
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente s procesima koji ugrožavaju kritične infrastrukture, te metode integralnog pristupa razvoju, gospodarenju, korištenju i zaštiti kritične infrastrukture i sustava, te ih osposobiti za prepoznavanje i svladavanje problema u upravljanju kritičnim infrastrukturama i sustavima

Sadržaj predmeta:

Pojam i teorijsko određenje međuovisnosti; Kritične infrastrukture - definicije, glavne karakteristike kritičnih infrastruktura, vrste međuovisnosti, analitički modeli, primjeri međuovisnosti; Modeli za procjenu i upravljanje rizicima; Definicije rizika, procjena i upravljanje, metode i tehnike, modeli rizika, sigurnosni rizik, primjer procjene, studija slučaja; Zaštita kritične infrastrukture; Filozofija sigurnosti, pogonska i fizička sigurnost, procjena i upravljanje rizicima, zaštita i otpornost kritične infrastrukture, međusektorski kriteriji, vizija i strategija upravljanja kritičnom infrastrukturom; Osnove o upravljanju kritičnom infrastrukturom; Sustavi i razine upravljanja kritičnim infrastrukturama; Osiguravanje uvjeta i kontinuirano djelovanje kritične infrastrukture; Razine upravljanja sustavima, mrežama i objektima kritične infrastrukture; Odgovornost vlasnika / upravitelja za upravljanje kritičnom infrastrukturom; Politika sigurnosti upravljanja kritičnim infrastrukturama (predmet se realizira na izabranom slučaju iz sektora na temelju analize rizika poslovanja kritične infrastrukture).

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za prepoznavanje rizika u sustavima kritičnih infrastruktura, njihovo procjenjivanje i planiranje djelovanja na očuvanju djelovanja kritičnih infrastruktura u uvjetima civilnih izvanrednih situacija.

Ishodi učenja:

Studenti će biti osposobljeni da strateški, organizirano i na učinkovit način planiraju odgovor na očekivane rizike i krize koje se mogu pojaviti u sustavima, mrežama i objektima kritičnih infrastruktura. Također, biti će osposobljeni na koji je način moguće uključiti sve subjekte u proces odgovora kao i u proces upravljanja i rješavanja kriznih situacija u kritičnim infrastruktrama i s njima povezanim okruženjima, te će: 1. Prepoznati izvanredne situacije koje ugrožavaju kritične infrastrukture 2. Identificirati uzroke i posljedice kriza u kritičnim infrastrukturama, te važnost međusektorskih mjerila temeljem kojih se procjenjuje rizik za pojedine sustave i mreže kritičnih infrastruktura 3. Pripremiti plan djelovanja kritičnih infrastruktura za krizne situacije 4. Procijeniti učinkovitost mjera za zaštitu kritičnih infrastruktura 5. Objasniti procese upravljanja kritičnom infrastrukturom Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Protumačiti osnovne pojmove i opseg kriza i katastrofa - Vrednovati specifičnosti i modele kriznog menadžmenta - Planirati elemente odluke u kriznom odlučivanju - Analizirati prijetnje, mjere i sustave poslovne sigurnosti - Primijeniti stečena znanja u daljnjem stručnom radu i akademskom obrazovanju, uz odgovarajući moralni i etički stav