Ects: 6
Predavanja: 1
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o načelima i metodologiji prikupljanja i analizi informacija, postupcima za pripremu provođenja efikasne i brze procjene kao i procesima koji se provode kod prikupljanja relevantnih informacija o potrebama i prioritetima neposredno nakon velikih nesreća i katastrofa

Sadržaj predmeta:

Uvod u predmetno područje, pojmove i metode procjena velikih nesreća i katastrofa. Vrste i načela procjena za različite vrste izvanrednih događaja i situacija. Procjena kao važan alat kod donošenja odluka.. Priprema za brzu i efikasnu procjenu katastrofa. Sektorska procjena katastrofa. Upravljanje informacijama izvješćivanje nakon provedene procjene velikih nesreća i katastrofa Metodologija međunarodnih organizacija (UN, IFRC, NATO, EU) za procjenu katastrofa. Procjena šteta u RH. Praktični primjeri i analize procjena velikih nesreća i katastrofa.

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za planiranje procjena posljedica i identificiranje prioritetnih potreba nakon velikih nesreća i katastrofa te učinkovito sudjelovanje u svim vrstama procjena kao dijela integralnog odgovora na katastrofe u nacionalnom ali i u međunarodnom okruženju uz stjecanja znanja o metodama za prikupljanje, analizu i procesuiranje relevantnih informacijama nakon nastanka krizne situacije.

Ishodi učenja:

Student će nakon uspješnog svladavanja gradiva i polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti temeljna načela procjene posljedica i potrebnih resursa nakon velikih nesreća i katastrofa. 2. Opisati metodologije za procjene šteta u Republici Hrvatskoj i međunarodnih organizacija (UN, IFRC, NATO, EU) za procjenu posljedica. 3. Primijeniti različite i primjerene procjene za razne krizne događaje (potres, poplava, opasne tvari, itd.). 4. Planirati i organizirati brzu i efikasnu procjenu krizne situacije i utvrđivanje prioriteta. 5. Prikazati osnovne sektore važne za koordiniranu procjenu, usklađeno zajedničko djelovanje i proces donošenja odluka. 6. Primijeniti osnovne alate za upravljanje informacijama i izvješćivanja nakon obavljene procjene posljedica velike nesreće i katastrofe. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Protumačiti osnovne pojmove i opseg kriza i katastrofa - Vrednovati specifičnosti i modele kriznog menadžmenta - Objasniti ulogu menadžera u kriznom menadžmentu - Koristiti alate kriznog menadžmenta - Analizirati poslovne procese i mogućnosti kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama - Prezentirati svoje ideje, stavove, rješenja i projekte - Prilagoditi se promjenama u tehnologiji i metodama rada u sklopu cjeloživotnog obrazovanja