Ects: 9
Predavanja: 1
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Osposobiti studente, na temelju stečenih teorijskih znanja i vještina, za samostalnu identifikaciju i analizu kriznih stanja, predlaganje i izbor alternativa rješenja kao i izradu prateće dokumentacije za pripremu i djelovanje u rješavanju određene krize za konkretno izabrani slučaj. Kroz navedeni predmet studenti će se osposobljavati za samosatlan odabir predmeta istraživanja te znanstveno stručnog pristupa u provođenju istraživačkih postupaka s tendencijom da izabrani predmet, subjekt ili krizna situacija budu predložak za izradu diplomskog rada.

Sadržaj predmeta:

Predmet se realizira na izabranom slučaju, po izboru studenta u dogovoru s mentorom, na temu neke od povijesnih, odnosno mogućih, kriznih situacija iz područja prirodnih, tehničkih I tehnoloških ugroza ili nekih subjekata kao što su: Zračna luka, Pomorska luka, Sportski (multi medijalni) centar, Vatrogasna postrojba, Gospodarska organizacija (po izboru), Državna institucija (po izboru), Naselje (po izboru), Školska institucija (po izboru). Konkretni podaci o slučaju temelje se na realnim podacima promatranog subjekta. Predmet se provodi kroz slijedeće faze: − Definiranje slučaja i polaznih parametara izabranog subjekta − Određivanje matrice rizika možebitnih kriza − Metodološki postupci za rješavanje slučaja − Analiza slučaja − Prijedlog varijanti rješenja s obrazloženjem razloga i uvjeta realizacije − Izrada potpune dokumentacije − Obrana rješenja

Kompetencije:

Studenti će steći znanja i vještine za razumijevanje, raščlambu i prosudbu slučajapovijesnih ili realnih kriznih situacija upravnih i gospodarskih entiteta. Biti će osposobljeni za samostalni rad na identificiranju i analizi možebitnih kriznih situacija za različite entitete uprave i gospodarstva, kao i za samostalnu prosudbu alternativa i predlaganja rješenja te izradu neophodnih dokumenata za planiranje, pripremu, djelovanje te obnovu u slučaju kriza. Polaganjem ispita iz navedenog predmeta student ostvaruje uvjet za pristupanje izradi diplomskog rada.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati i razumjeti rizike možebitnih kriza 2. Prepoznati i odrediti pretpostavke funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja 3. Analizirati moguće krizne situacije (događaje) i prepoznati podatke i informacije koje pri tome nastaju i koje su potrebne za upravljanje tim krizama te primijeniti metodu za konceptualno modeliranje podataka za i iz kriznih situacija (događaja) 4. Predlagati alternative rješenja za pojedine situacije u prevenciji, djelovanju u krizi i obnovi entiteta 5. Otkriti kritična mjesta i prepreke za primjenu specifičnih rješenja krizne situacije 6. Procijeniti štetne posljedice i izračunati troškove upravljanja kriznim situacijama 7. Oblikovati dokumentaciju za krizno upravljanje i neprekidnost poslovanja 8. Stvoriti pretpostavke za pristupanje izradi diplomskog rada Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Upotrijebiti dinamičke obrasce i tipologije kriza - Koristiti engleski jezik u proučavanju znanstvene i stručne literature i stručnom komuniciranju - Koristiti alate kriznog menadžmenta - Voditi krizni komunikacijski tim u kriznom komuniciranju i konferencijama za tisak - Analizirati poslovne procese i mogućnosti kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama - Primijeniti stečena znanja u daljnjem stručnom radu i akademskom obrazovanju, uz odgovarajući moralni i etički stav - Prilagoditi se promjenama u tehnologiji i metodama rada u sklopu cjeloživotnog obrazovanja