Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještina potrebnih za razumijevanje i učinkovito upravljanje kriznim situacijama u vatrogastvu i vatrogasnim organizacijama.

Sadržaj predmeta:

1. Vatrogasni sustav, pojam, značenje, zakonsko uređenje i principi organiziranja vatrogastva (dobrovoljne i profesionalne vatrogasne organizacije te vatrogasna društva) 2. Temeljne pretpostavke angažiranja i sudjelovanja vatrogasaca 3. Rizici i krize koje se mogu pojaviti u vatrogasnim organizacijama i vatrogasnom sustavu 4. Djelovanje vatrogasnog sustava i organizacija u krizama (katastrofe, izvanredni događaji) 5. Međuovisnost i sučelje s drugim zaštitnim sustavima od pogibelji i štete 6. Zapovjedni sustav (zapovjedne razine, zapovjedna odgovornost, zapovjedni lanac) 7. Informacijski sustav potpore upravljanju i zapovijedanju u vatrogastvu (principi i metode prikupljanje i obrada podataka, prezentacija informacija, odlučivanje, nadzor nad provedbom odluka i zapovjedi, praćenje situacije u realnom vremenu – operativni centri) 8. Krizni menadžment vatrogasne organizacije. 9. Studij slučaja (izbor iz realnih situacija s analizom odluka pogubnog učinka)

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni da strateški, organizirano i na učinkovit način odgovore na rizike i krize koje se mogu pojaviti u vatrogastvu. Studenti će razumjeti djelovanje vatrogastva/ vatrogasnih organizacija u krizama te učinkovito organizirati i upravljati njegovim djelovanjem. Studenti će razumjeti i primjenjivati strategije kriznog menadžmenta u djelovanju vatrogastva/vatrogasnih organizacija.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti funkcioniranje vatrogasnog sustava u katastrofama i krizama te međuovisnost sustava sa drugim kriznim sustavima zaštite i spašavanja 2. Objasniti funkcioniranje i hijerarhiju zapovjednog sustava u vatrogastvu i krize u koji je vatrogasni sustav uključen 3. Koristiti informatičke alate u upravljanju i zapovijedanju u vatrogastvu 4. Opisati koncept prevencije i kriznog planiranja u vatrogastvu 5. Analizirati najčešće greške u vatrogasnim intervencijama i naučene pouke 6. Predlagati rješenja unutar vatrogasnog timskog rada i meritorno raspravljati o njima i drugim prijedlozima Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Protumačiti osnovne pojmove i opseg kriza i katastrofa -Komentirati izvanredne situacije - Objasniti ulogu menadžera u kriznom menadžmentu - Planirati elemente odluke u kriznom odlučivanju - Koristiti komunikacijske vještine i različite strategije u kriznom komuniciranju - Analizirati prijetnje, mjere i sustave poslovne sigurnosti