Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje vještina i znanja potrebnih za definiranje, dizajniranje, implementaciju i evaluaciju interakcije čovjeka i računala kako bi se povećala učinkovitost i zadovoljstvo korisnica i korisnika

Sadržaj predmeta:

Digitalni proizvodi (tj. aplikacije i uređaji) su postali nužan dio svakodnevnih ljudskih aktivnosti. Njihov dizajn mora zadovoljiti različite kriterije kako bi postali korisni i poželjni. Općenito, dizajn je intuitivan i svjestan napor kako bi se uspostavio suvisli red. Posebno, dizajn upravljan ciljevima je u praksi provjeren alat za traženje odgovora na pitanja koja se pojave tijekom definiranja i dizajniranja sučelja digitalnih proizvoda, kao npr.: kako ljudi koriste podatke i digitalne uređaje, kako istražiti korisničke potrebe, kako napisati opisni model korisnica i korisnika i njihovih aktivnosti, kako odrediti zahtjeve za dizajn, kako predstaviti informacije, i sl.

Kompetencije:

Razumijevanje uloge interakcije čovjeka i računala prilikom razvijanja digitalnih proizvoda. Razumijevanje paradigmi i pravila kod dizajniranja interakcije čovjeka i računala. Razumijevanje i provođenje koncepta dizajniranja sučelja te interakcije čovjeka i računala. Teorijska evaluacija kvalitete grafičkog sučelja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Prepoznati važnost razumijevanja osobina i potreba korisnica i korisnika. 2. Predvidjeti scenarije za koje je interakcija između čovjeka i računala optimalna. 3. Odabrati grafički, tekstualni, ili zvučni prikaz funkcija i podataka prema očekivanjima, prikladnosti i zahtjevima. 4. Prezentirati funkcije i podatke na sučelju na najprikladniji način za njihovo razumijevanje od strane čovjeka. 5. Prilagoditi dizajn digitalnog proizvoda okolišu u kojem se koristi. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Prezentirati inženjerijske metode i principe u dizajniranju informacijskih sustava i programske potpore (1). - Prezentirati korištenje informacijskih sustava (3). - Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerijskih alata neophodnih za praksu (5). - Analizirati utjecaje karakteristika IS na performanse i sigurnost istih (9).