Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještina vezanih uz razvoj informacijskog sustava (IS) organizacije. Razumijevanje i korištenje metoda procjene složenosti IS, procjene spremnosti organizacije za razvoj IS, dekompozicije organizacije i poslovnih procesa. Stjecanje znanja i korištenje metoda za analizu poslovnih procesa, matričnih prikaza, optimizacija arhitekture IS. Analiza afiniteta poslovnih procesa i grupiranje istih prema afinitetima. Korištenje metoda modeliranja programskog proizvoda, te metoda modeliranja podataka. Izrada projektne dokumentacije za razvoj IS. Korištenje CASE (Compuer Aided Software Engineering) alata za potporu analizi i dizajniranju IS.

Sadržaj predmeta:

Identifikacija prilike za poboljšanje poslovanja IS. Upravljanje poslovnim procesima. Analiza poslovnih zahtjeva (modeliranje poslovnog procesa i zahtjevi za informacijama). Strukturiranje poslovnih prilika u projekte. Specificiranje i prioritizacija projekta. Analiza izvodljivosti projekta i procjena spremnosti za razvoj IS. Analiza i specifikacija zahtjeva sustava. Različiti pristupi implementacije IS za potporu poslovnim zahtjevima. Specificiranje implementacije alternativnih rješenja za specifični IS. Analiza organizacijske strukture i strukture IS. Metode za uspoređivanje pristupa implementacije IS. Organizacijska implementacija novog informacijskog sustava. Različite metode analize i dizajna IS. CASE alati za razvoj IS.

Kompetencije:

Razumijevanje poslovnih potreba koje mogu biti riješene korištenjem informacijskih sustava. Pokretanje, specifikacija i prioritizacija informacijskih sustava te određivanje njihove izvodljivosti. Definiranje problema ili prilika za pokretanje projekata. Korištenje metodologija za analiziranje poslovne situacije (problema ili prilike), modeliranje korištenjem formalnih tehnika i specifikacija zahtjeva za implementaciju sustava prilagođenog poslovanju. Detekcija poslovnih zahtjeva i pretvorba u tehničke specifikacije. Razmatranje korištenja alternativnih gotovih sustava (kao što su ERP, CRM, SCM itd.).

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Oblikovati poslovni model i izraditi dokumentaciju za razvoj IS 2. Procijeniti spremnost organizacije za razvoj IS 3. Usporediti različite metode analize i dizajna sustava 4. Analizirati gotova rješenja u odnosu na vlastito razvijana rješenja 5. Definirati korake razvoja i implementacije novog IS Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Prezentirati inženjerijske metode i principe u dizajniranju informacijskih sustava i programske potpore (1). - Analizirati utjecaje karakteristika IS na performanse i sigurnost istih (9). - Obrazložiti svoje stavove, rješenja i prijedloge u timskom radu (10). - Prezentirati vlastiti ili timski stručni rad (11).