Stručni studiji Veleučilišta Velika Gorica traju tri godine (šest semestara) i usklađeni su s Bolonjskom deklaracijom te se provode sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS (European Credit Transfer System) sustavom prijenosa bodova čime je omogućen prelazak studenata s drugih stručnih ili sveučilišnih studija na Veleučilište Velika Gorica i obrnuto, a u skladu s Zakonom i Statutom Veleučilišta.

Nastavni plan i struktura programa stručnog trogodišnjeg studija koncipirani su s ciljem održivosti, konkurentnosti i daljnjeg razvoja pri čemu su korištena načela izbornosti i znatnog udjela praktične nastave. Izbornost kolegija u prvoj, drugoj i trećoj godini studija, koja je moguća u dogovoru s mentorom i među kolegijima iz različitih studija, omogućava usmjeravanje polaznika prema području koje odgovara trenutnim tržišnim potrebama, odnosno koje je od interesa za budućeg poslodavca. Praktična nastava, koja se osim u laboratorijima provodi i u organizacijama koje su i potencijalni poslodavci polaznicima pojedinih studija, omogućava usvajanje pravilnog omjera znanja i vještina potrebnih za obavljanje stručnih poslova uz minimalnu potrebnu dodatnu obuku na budućem radnom mjestu.

Nastavni sadržaji na svim studijima podijeljeni su tako da studenti u prvoj godini studija kroz provedbu nastave i vježbi obveznih i izbornih kolegija usvajaju temeljna znanja, u drugoj na specifičnim stručnim kolegijima stručna znanja te na kraju organizacijska i menadžerska znanja.

Kroz temeljne kolegije polaznici usvajaju znanja iz matematike, fizike, kemije, osnova računala i ostalih područja potrebnih za savladavanje stručnih sadržaja.

Specifični usmjeravajući kolegiji čine strukovnu jezgru studija dajući polaznicima potrebna stručna znanja.

Organizacijski i menadžerski kolegiji omogućavaju polaznicima sagledavanje poslovne i financijske pozadine struke. Tako organizirani studiji proizvode profil stručnjaka koji je u stanju dugoročno odgovoriti zahtjevima tržišta.

Dio nastave iz temeljnih kolegija održavaju se u suradnji s postojećim obrazovnim institucijama iz Hrvatske i Europske unije, čime se iskorištava postojeći kvalitetan nastavni kadar i nastavna učilišta u obostranom interesu.
Svi kolegiji imaju pridružene ECTS bodove koji omogućuju fleksibilnost studija i mobilnost studenata.

Svaki semestar prediplomskog stručnog studija bodovan je s 30 ECTS bodova, a po završetku izabranog studija, studenti stječu ukupno 180 ECTS bodova i stručni naziv prvostupnika inženjera, odnosno bakalaureusa (bachelor) određene struke. Semestar traje 15 tjedana, a tjedno opterećenje studenta nastavom je 25 nastavnih sati.

Nakon uspješno savladanog programa predavanja i vježbi u petom semestru studenti se upućuju na stručnu praksu u neku od uspješnih suradnih institucija, tvrtki ili organizacija obavljajući svoju praksu. Takav pristup daje studentu mogućnost da pokaže poslodavcu svoju kvalitetu, a poslodavcu uvid u njegov rad. Time se povećava mogućnost zapošljavanja naših stručnjaka nakon završetka studija.

Kako bi se ispunila očekivanja studenata tijekom studiranja, Veleučilište Velika Gorica konstantno ulaže u kvalitetu nastavnog procesa s ciljem primjene suvremenih tehnologija na najbolji mogući način. Zbog toga se tijekom svakog semestra, praćenjem čimbenika u nastavi, dobivaju povratne informacije u svrhu stalnog poboljšavanja nastavnog procesa.

U tijeku zadnjeg (šestog) semestra student pristupa izradi završnog rada nakon čega stječe svjedodžbu prvostupnika inženjera odnosno baccalaureusa.
Nakon završenog stručnog studija studenti su u mogućnosti nastaviti školovanje na specijalističkom diplomskom studiju.

Specijalistički diplomski stručni studiji Veleučilišta Velika Gorica traju jednu (dva semestra), odnosno dvije godine (četiri semestra). Kao i stručni studiji, specijalistički studiji usklađeni su s Bolonjskom deklaracijom, a provode se sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te su usklađeni sa sustavom bodova ECTS (Europen Credit Transfer System).

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija u trajanju od 1 ili 2 godine stječe se visoka stručna sprema i stručni naziv stručni specijalsit inženjer odabranog studija s ukupno 240, odnosno 300 ECTS bodova što omogućuje nastavak studija u Hrvtskoj ili inozemstvu, sukladno zakonu.