Na temelju članka 27. Statuta Veleučilišta Velika Gorica, a na prijedlog Stručnog vijeća Veleučilišta Velika Gorica, dekan donosi

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se postupak u vezi s utvrđivanjem povreda dužnosti studenata Veleučilišta Velika Gorica iz Velike Gorice (u daljnjem tekstu: studenti), utvrđivanja činjeničnog stanja i krivnje počinitelja, rokovi za provođenje radnji, zaštita studenata te izvršenje stegovne mjere.

I . Dužnosti studenata

Članak 2.

Studenti su dužni pridržavati se zakonskih propisa, odredaba Statuta Veleučilišta, Pravilnika o studiju te drugih općih akata i odluka Veleučilišta, pravila kulturnog ponašanja i pristojnosti prema nastavnicima i drugim zaposlenicima, vanjskim suradnicima i studentima Veleučilišta te čuvati ugled studenata Veleučilišta.

Članak 3.

Svaka povreda dužnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika stegovni je prijestup za koji student podliježe stegovnom postupku za teže ili lakše povrede dužnosti.

Članak 4.

Teže povrede dužnosti studenata smatraju se naročito:

1. radnje koje čine kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti za koja se po zakonu može izreći zatvorska kazna,

2. radnje koje čine kaznena i prekršajna djela koja su počinjena prema nastavnicima, suradnicima i drugim zaposlenicima Veleučilišta ili prema drugim studentima,

3. unošenje vatrenog ili drugog oružja, odnosno predmeta podobnih za nanošenje tjelesnih ozljeda;

4. namjerno oštećivanje ili krađa imovine Veleučilišta veće vrijednosti,

5. krađa imovine studenata, nastavnika, zaposlenika i vanjskih suradnika Veleučilišta,

6. namjerno uništavanje ili oštećenje indeksa odnosno objavljivanje gubitka indeksa radi protupravnog stjecanja ili zadržavanja studentskih prava,

7. zlouporaba i/ili krivotvorenje studentske iskaznice sukladno Pravilniku o studentskoj ispravi,

8. zloupotreba i/ili krivotvorenje indeksa, potvrda, evidencija i drugih službenih dokumenata,

9. grubo narušavanje reda i pravila utvrđenih za pojedine oblike nastave odnosno za ispite,

10. pribavljanje, prenošenje, uporaba ispitnih materijala bez dopuštenja ovlaštenih osoba;

11. plagiranje i krivotvorenje radova ili dijelova radova drugih osoba;

12. zlouporaba prostorija i materijalnih sredstava, informatičke opreme i drugih uređaja Veleučilišta,

13. kršenje vidno istaknutih zabrana i provođenje opasnih radnji u prostorima Veleučilišta,

14. omalovažavanje, uznemiravanje, zlostavljanje, upotreba sile i diskriminacija po bilo kojoj osnovi;

15. kršenje ugovornih obveza s Veleučilištem,

16. grube povrede pravila kulturnog ponašanja i pristojnosti prema nastavnicima, suradnicima i drugim zaposlenicima Veleučilišta, odnosno prema studentima i građanima, u službenim prostorijama ili na javnim mjestima.

17. opetovano ponavljanje lakših povreda dužnosti studenata.

Kaznena odgovornost studenta ne isključuje stegovnu odgovornost.

Članak 5.

Lakše povrede dužnosti studenata smatraju se naročito:

1. radnje kojima se narušavaju pravila kućnog reda u Veleučilištu i ometa održavanje nastave, ispita,

2. prepisivanje na kolokvijima i ispitima,

3. lakše povrede pravila kulturnog ponašanja i pristojnosti prema nastavnicima, suradnicima i drugim zaposlenicima Veleučilišta, odnosno prema studentima i građanima, u službenim prostorijama,

4. pušenje u objektima i prostorima Veleučilišta,

5. nemarno korištenje ili lakša zlouporaba prostorija i materijalnih sredstava, informatičke opreme i drugih uređaja Veleučilišta,

II. Odgovornost za stegovne prijestupe

Članak 6.

Za stegovne prijestupe odgovaraju svi studenti svih studija Veleučilišta.

III . Stegovne mjere

Članak 7.

Za stegovne prijestupe studentima se mogu izricati stegovne mjere:

1. opomena,

2. javna opomena,

3. opomena pred isključenje,

4. zabrana polaganja ispita i/ili pohađanje određenih oblika nastave do 6 mjeseci,

5. isključenje iz studija do dvije godine,

6. trajno isključenje sa Veleučilišta.

Mjere iz točke 4., 5. i 6. stavka 1. ovoga članka mogu se izreći samo za teške oblike stegovnih prijestupa ili u slučaju višestrukoga ponavljanja.

Mjera iz točke 5. obuhvaća zabranu upisa godine, ovjere godine studija, polaganje ispita te sudjelovanja u drugim oblicima nastave.

IV . Zastara

Članak 8.

Gonjenje zbog stegovnog postupka ne može se poduzeti ako je proteklo 12 mjeseci od dana kada je prijestup počinjen za teže povrede dužnosti i nakon 6 mjeseci za lakše povrede dužnosti.

Zastara stegovnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad proteknu 2 godine od dana kada je prijestup počinjen.

Ako je stegovnim prijestupom počinjeno kazneno djelo, zastara nastupa kada i zastara kaznenog djela.

Zastara stegovnog gonjenja ne teče u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza tekuće akademske godine.

V . Stegovni sud

Članak 9.

U stegovnim predmetima protiv studenata odlučuje Stegovni sud za studente (u daljnjem tekstu: Stegovni sud).

Stegovni sud sastoji se od Prvostupanjskog i Drugostupanjskog vijeća.

Provostupansjko vijeće Stegovnog suda sastoji se od tri (3) člana. Dva člana biraju se iz redova nastavnika i stručnih suradnika, a jedan član bira se iz redova studenata.

Članove Prvostupanjskog vijeća iz redova nastavnika i suradnika i njihove zamjenike bira Stručno vijeće na prijedlog dekana.

Studentskog predstavnika i njegovog zamjenika biraju studenti.

Predsjednik Prvostupanjskog vijeća Stegovnog suda je izabrani predstavnik studenata.

Članak 10.

Predsjednik Prvostupanjskog vijeća i članovi biraju se na vrijeme od tri akademske godine. Izuzetno član iz redova studenata može biti biran i na vrijeme od dvije ili jedne akademske godine.

U slučaju da mandat članova Prvostupanjskog vijeća prestane za trajanja stegovnog postupka, postupak će se dovršiti pred istim sastavom. Ako tijekom postupka dođe do izmjene Prvostupanjskog vijeća Stegovnog suda, postupak će započeti iznova, ali se provedeni dokazi neće ponovo izvoditi, već će se pročitati zapisnik o njima.

Članak 11.

U stegovnom postupku odlučuju kao prvostupanjsko tijelo Prvostupanjsko vijeće Stegovnog suda, a kao drugostupanjsko tijelo Stručno vijeće Veleučilišta.

VI. Prijedlog za pokretanje postupka

Članak 12.

Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka mogu podnijeti dekan, prodekan, pročelnici studija, predsjedništvo Studentskog zbora i Etičko povjerenstvo.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka pokreće dekan ili prodekan po vlastitoj inicijativi ili u povodu prijave zainteresirane osobe, ako ocijene da je opravdana.

Odluku o pokretanju postupka dekan dostavlja studentu i podnositelju prijedloga za pokretanje postupka. Ako dekan odluči da neće provoditi istragu, ne donosi se posebna odluka o pokretanju postupka, već se odmah podiže optužnica. U tom je slučaju postupak pokrenut zakazivanjem rasprave.

Na odluku o pokretanju postupka ne može se izjaviti žalba.

VII. Pokretanje postupka

Članak 13.

Postupak je pokrenut kada dekan ocijeni da je prijedlog za pokretanje postupka osnovan i kada započne bilo koju radnju u vezi s njegovim provođenjem.

Dekan može radi pripremanja optužnice bez provođenja istrage prikupljati podatke o počinjenom stegovnom prijestupu i njegovu počinitelju, ili radi donošenja odluke o provođenju istrage.

Ako ocijeni da nema mjesta pokretanju postupka ili podizanju optužnice, dekan će o tome donijeti rješenje i dostaviti ga podnositelju zahtjeva za pokretanje postupka i studentu. U ovom slučaju podnositelj prijedloga može sam nastaviti postupak ili podnijeti žalbu Stručnom vijeću Veleučilišta.

VIII. Privremeno oduzimanje indeksa

Članak 14.

Ako postoji osnovana sumnja da je student počinio težu povredu dužnosti iz članka 4. stavka 1. točke 1, 2. i 3. ovoga Pravilnika dekan, odnosno prodekan u slučaju spriječenosti dekana, mogu studentu privremeno oduzeti indeks.

Oduzeti indeks može se zadržati do odluke dekana o prijedlogu za pokretanje postupka, a najdulje mjesec dana.

Nakon što je postupak započeo odluku o oduzimanju indeksa donosi Stegovni sud.

Ukupno trajanje mjere oduzimanja indeksa ne može prijeći tri mjeseca.

Oduzimanje indeksa podrazumijeva zabranu polaganja ispita, upisa, predaje završnog ili diplomskog rada, polaganje seminarskog rada, kolokvija te pristupa drugim oblicima nastave ili provjere znanja. Odlukom o oduzimanju indeksa neki se oblik nastave ili provjere znanja može izuzeti od zabrane.

U slučaju kada nije moguće privremeno oduzeti indeks, Prvostupanjsko vijeće Stegovnog suda će to svojom odlukom potvrditi i po potrebi odrediti jednu ili više mjera iz stavka 5. ovoga članka.

IX. Dostava

Članak 15.

Dostava akata na Veleučilištu obavlja se direktno na osobu.

Dekanu i prodekanu akti se dostavljaju u njihov ured na Veleučilištu.

Studentu se dostava obavlja slanjem na adresu boravišta u mjestu studija ili na adresu stalnog prebivališta preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom predajom na Veleučilištu.

U slučaju da student izbjegava dostavu ili na Veleučilištu nije prijavio ispravnu adresu, dostava se obavlja oglašavanjem akta na oglasnoj ploči Veleučilišta te se protekom 8 dana od dana oglašavanja smatra da je dostava obavljena uredno.

Oglašavanje akta u smislu stavka 4. ovoga članka ne obavlja se od 15. srpnja do 1. rujna.

X. Pravo na branitelja

Članak 16.

Student ima pravo na branitelja tijekom cijelog postupka, na što će ga se upozoriti u rješenju o pokretanju postupka, odnosno u pozivu na raspravu, ako nije provođena istraga.

Branitelj ima pravo prisustvovati ispitivanju studenta kao i cijeloj raspravi te poduzimati radnje potrebne za obranu.

Pisani akti i pozivi ne dostavljaju se branitelju posebno, već će ga o njima izvijestiti student.

XI. Fakultativna istraga

Članak 17.

Dekan, odnosno prodekan može, ako je to potrebno radi pripremanja optužnice i lakšeg provođenja rasprave, provesti istragu.

U istrazi se mogu pribaviti usmene ili pisane izjave osoba te prikupiti dokumentaciju i druge dokaze.

Dokazi prikupljeni u istrazi mogu se koristiti u raspravi.

XII. Optužnica

Članak 18.

Optužnicu podiže i podnosi Provostupanjskom vijeću Stegovnog suda dekan ili u njegovoj odsutnosti prodekan.

Optužnica sadrži podatke o počinitelju stegovnog prijestupa, činjenični opis prijestupa, njegovu pravnu osnovu, prijedlog dokaza koje treba izvesti u postupku, prijedlog da se počinitelj prijestupa kazni prema ovom Pravilniku, obrazloženje i drugo potrebno za uredno vođenje postupka.

Prvostupanjsko vijeće Stegovnog suda, ako smatra optužnicu utemeljenom, zakazuje raspravu i primjerak optužnice, zajedno s pozivom za raspravu, šalje okrivljeniku.

XIII. Rasprava

Članak 19.

Rasprava pred Sudom počinje čitanjem optužnice. Nakon toga pozvat će se student protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak da se izjasni o navodima optužnice i iznese svoju obranu.

Predsjednik Prvostupanjskog vijeća Stegovnog suda priopćit će studentu protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak da nije dužan izjasniti se o navodima u zahtjevu niti izlagati svoju obranu.

Dekan, odnosno prodekan na raspravi zastupa optužbu.

Dokazi se na raspravi izvode redom koji piše jedan od članova Suda ili posebno pozvani zapisničar.

Za vrijeme dok student protiv kojeg se provodi stegovni postupak daje iskaz, svjedoci ne prisustvuju raspravi. Predsjednik Prvostupanjskog vijeća Stegovnog suda upozorit će svakog svjedoka prije njegovog iskaza na dužnost iznošenja istine i posljedice lažnog svjedočenja. Po potrebi, Prvostupanjsko vijeće Stegovnog suda će suočiti svjedoke međusobno te pojedinog svjedoka sa studentom protiv kojeg se vodi stegovni postupak.

Nakon saslušavanja svjedoka saslušavaju se vještaci, čitaju se spisi, isprave i izjave osoba koje ne prisustvuju raspravi. Student protiv kojega se vodi postupak i tužitelj mogu do završetka rasprave predlagati da se izvide nove činjenice i pribave novi dokazi, a vijeće Suda može odlučiti da se izvedu dokazi koji nisu predloženi ili od kojih j predlagatelj odustao.

Nakon završenog dokaznog postupka predsjednik vijeća Prvostupanjskog vijeća Stegovnog suda daje završnu riječ dekanu, zatim studentu protiv kojega se vodi postupak i njegovom branitelju.

XIV. Rješenje o stegovnom prijestupu

Članak 20.

Izrečeno rješenje se odmah objavljuje, a pismeni se otpravak, odnosno rješenje, dostavlja studentu i dekanu. Rješenje sadrži uvod, izreku i obrazloženje te pouku o pravnom lijeku.

XV. Žalba

Članak 21.

Protiv rješenja Stegovnog suda student i dekan mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Pravovremeno izjavljena žalba odgađa izvršenje rješenje Prvostupanjskog vijeća Stegovnog suda.

O žalbi odlučuje Stručno vijeće Veleučilišta.

Stručno vijeće može odlučiti da se konačno rješenje kojim se studentu izriče stegovna mjera objavi na oglasnoj ploči Veleučilišta, ako nađe da za to postoje opravdani razlozi.

XVI. Izvršenje rješenja

Članak 22.

O izvršenju pravomoćnih rješenja brine se dekan, odnosno u njegovoj odsutnosti prodekan.

O izrečenim stegovnim mjerama vodi se u Studentskoj referadi Veleučilišta posebna evidencija. Sve stegovne mjere upisuju se u indeks studenta.

XVII. Supsidijarna primjena kaznenog zakona

Članak 23.

Ako ovim Pravilnikom nije propisano što drugo, u stegovnom postupku se primjenjuju na smislen način odgovarajuće odredbe Kaznenog zakona Republike Hrvatske i Zakona o kaznenom postupku, osim odredaba o prisilnim mjerama.

XVIII. Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 602-04/15-14/018

URBROJ: 238/31-132-050-15-01

U Velikoj Gorici, 17. travnja 2015. godine

DEKAN

mr. sc. Ivan Toth, v. pred., prof.