KLASA: 602-04/18-12/022
URBROJ: 238/31-132-055-18-04
Velika Gorica, 20. prosinca 2018.

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU
Andrije Šabana mag. ing. mech., za izbor u nastavno zvanje

U skladu s Pravilnikom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja, Narodne novine br.119/2005., određuje se dan, vrijeme i mjesto održavanja nastupnog predavanja pristupnika Andrije Šabana mag. ing. mech., za izbor u nastavno zvanje predavača u području Tehničkih znanosti, znanstveno polje Strojarstvo,
u srijedu, 16. siječnja 2019. godine u 17,00 sati u dvorani IT 3, Veleučilište Velika Gorica.
Naslov nastupnog predavanja u trajanju od jednog nastavnog sata glasi:
„Utjecajni čimbenici na životni vijek i metode utvrđivanja stanja tehničkog sredstva“
Predavanje će se održati u nazočnosti članova Stručnog vijeća Veleučilišta, nastavnika, studenata te stručnog povjerenstva u sastavu:
1. dr.sc. Dinko Mikulić prof. v. š. dipl. ing., predsjednik povjerenstva
2. dr.sc. Vjekoslav Stojković prof. v. š. dipl. ing., član povjerenstva
3. mr.sc. Zdenko Matijaščić v. pred. dipl. ing., član povjerenstva
Temeljem članka 6. Pravilnika, stručno povjerenstvo nakon održanog nastupnog predavanja daje pisanu ocjenu o nastupnom predavanju i dostavlja Izviješće Stručnom Vijeću Veleučilišta Velika Gorica.

Dekan
dr.sc. Ivan Toth, prof.v.š.

Dostaviti:
1. Andrija Šaban mag. ing. mech.
2. članovima Povjerenstva – svima,
3. oglasna ploča i web stranice VVG-a
4. arhiva