Veleučilište Velika Gorica objavljuje

 NATJEČAJ

 Erasmus+: program mobilnosti studenata u svrhu studiranja


OPĆI DIO

Cilj boravka u inozemstvu je stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture, izgradnja visoko kvalificiranog, stručnog kadra s međunarodnim iskustvom u obrazovanju te promocija suradnje među visokim učilištima i njihova internacionalizacija.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus+ može se ostvariti za natječajne godine 2017. i 2018.

Dužina studijskog boravka može biti najmanje 3 mjeseca, a najviše 12 mjeseci.

STUDENTI SE MOGU PRIJAVITI ZA STUDIJSKI BORAVAK NA USTANOVE S KOJIMA JE VELEUČILIŠTE POTPISALO BILATERALNI UGOVOR O STUDIJSKOM BORAVKU.

POPIS USTANOVA NALAZI SE NA LINKU MEĐUNARODNI PARTNERI – ERASMUS+.

 

FORMALNI KRITERIJI

Natječaj za mobilnost u svrhu studijskog boravka je otvoren za redovite i izvanredne studente svih studija i svih razina studija Veleučilišta Velika Gorica koji su u trenutku početka mobilnosti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija.

Odabir kandidata i objava rezultata:

Kriteriji koji se ocjenjuju za odabir studenata su:

 • formalni kriteriji
 • motivacijsko pismo
 • akademski uspjeh i poznavanje stranog /engleskog jezika tj. poznavanje jezika kojeg zahtjeva ustanove domaćina.

Formalnim kriterijem smatra se predaja kompletne dokumentacije prema Natječaju.

Motivacijsko pismo i životopis pišu se na engleskom jeziku.

Akademskim uspjehom smatraju se: prosjek ocjena svakog završenog semestra i omjer upisanih i osvojenih ECTS bodova.

 

Prijava:

Za prijavu na natječaj student je dužan dostaviti:

 • ispunjen prijavni obrazac (prilog natječaja)
 • životopis u europass-formatu na engleskom jeziku
 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku (minimalno 500 znakova)
 • dokaz o slabijem socioekonomskom statusu kako je naznačeno u Natječaju u dijelu Posebne kategorije.

Rokovi za prijavu i objava rezultata:

 • Rok za prijavu za natječaj je 15. u mjesecu. Natječaj ostaje otvoren do popunjenja raspoloživih mjesta
 • rezultati se objavljuju na internetskim stranicama Veleučilišta Velika Gorica do 20. u mjesecu
 • izabrani kandidati bit će obaviješteni o rezultatima putem elektroničke pošte
 • odbijeni kandidati bit će pismeno putem elektroničke pošte obaviješteni o razlozima odbijanja
 • „lista čekanja“ formirat će se ukoliko se na natječaj prijavi veći broj studenata koji zadovolje kriterije natječaja od odobrenog broja mobilnosti od strane AMPEU
 • kandidati koji odustanu od realizacije mobilnosti ne svrstavaju se u skupinu odbijenih kandidati.

Prijave se podnose putem e-maila: erasmus@vvg.hr ili u papirnatom obliku Erasmus koordinatoru (Odjela za marketing, kadrovske i opće poslove-Dekanat VVG).

Povjerenstvo za odabir studenata će odabrati studente na osnovu ispunjavanja općih uvjeta Natječaja.

 

POSEBNE KATEGORIJE

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa koji su odabrani za studijski boravak imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu 200,00 EUR mjesečno, a status dokazuju sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

Za dokazivanje slabijeg socioekonomskog statusa potrebno je dostaviti:

 • potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije
 • popunjenu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo)

Veleučilište može zatražiti i dodatnu dokumentaciju na provjeru.

Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećanu financijsku potporu.

Više informacija o mogućnostima mobilnosti za osobe s posebnim potrebama možete pronaći na LINKU

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Prijavom na Natječaj kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u rezultatima Natječaja.

Sve informacije u vezi Erasmus+ projekta moguće je pronaći na https://www.vvg.hr/medjunarodna-suradnja/

 Prilozi:

Prijavni obrazac odlazni studenti