Veleučilište Velika Gorica objavljuje

 NATJEČAJ

 Erasmus+: program mobilnosti između partnerskih zemalja za nastavno i nenastavno osoblje Veleučilišta Velika Gorica koje odlazi na mobilnost u inozemstvo u svrhu održavanja nastave ili osposobljavanja na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu, Srbija i TNEU, Ternopil, Ukrajina

za projekt: 2017-1-HR01-KA107-035144

i

mobilnost u inozemstvo u svrhu održavanja nastave ili osposobljavanja na Visoka škola “CEPS” – Centar za poslovne studije “Kiseljak”

za projekt: 2018-1-HR01-KA107-047258

 

OPĆI DIO

Cilj boravka u inozemstvu je stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture, izgradnja visoko kvalificiranog, stručnog kadra s međunarodnim iskustvom u obrazovanju te promocija suradnje među visokim učilištima i njihova internacionalizacija.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus+ može se ostvariti do 31.7.2019. za projekt 2017., odnosno do 31.7.2020.  za projekt 2020.

Mobilnost se ostvaruje u svrhu poučavanja na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (nastavno osoblje) ili osposobljavanja na inozemnoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje).

Svrha natječaja

Nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

 • Poučavanja (nastavno osoblje)
 • Osposobljavanja (nastavno i nenastavno osoblje)

Mobilnost u svrhu poučavanja mora trajati najmanje minimalno pet (5) dana. Nastavnik mora održati najmanje 8 sati nastave.

Mobilnost u svrhu osposobljavanja traje od pet (5) dana do sedam (7) dana.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to postoje objektivni razlozi.

Formalni kriteriji

Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Veleučilišta Velika Gorica:

 • osobe u stalnom radnom odnosu tj. znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim i nastavnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata i stručnog suradnika koje su zaposlene na Ugovor o radu
 • stručno i administrativno osoblje zaposleno na Ugovor o radu
 • nastavno osoblje zaposleno na ugovor o djelu u razdoblju trajanja ugovora

Kod aktivnosti poučavanja sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Zaposlenik u statusu stručnog suradnika može sudjelovati uz uvjet da je uključen u izvedbu nastave.

Kod aktivnosti osposobljavanja sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Financijska potpora

Veleučilište će financirati mobilnost u trajanju do najviše 7 dana (uključuje dane putovanja). Mobilnost može trajati i duže ako je tako ugovoreno s inozemnom ustanovom (zero grant).

U iznimnim slučajevima razdoblje mobilnosti može trajati dulje od 7 dana.

Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na Natječaj, uz uvjet da mu je prijava prihvaćena, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff). Na zero-grant staff se primjenjuju sva pravila kao i za (ne)nastavno osoblje koje će primiti Erasmus financijsku potporu.

Nastavno i nenastavno osoblje s invaliditetom ima pravo na uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Prijavi je potrebno priložiti potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz drugih sredstava koja potječu iz Europske unije.

Odabir kandidata i objava rezultata

Odabir kandidata provest će Povjerenstvo za odabir kandidata na Veleučilištu Velika Gorica.

Prednost za dodjelu financijske potpore imat će kandidati koji odlaze na prvu mobilnost u okviru programa Erasmus i Erasmus+ te koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus i Erasmus+.

Prijavljeni kandidati ocjenjivat će se i prema sljedećim kriterijima:

 1. kvaliteta nastavnog plana/plana rada
 2. korist za daljnji rad na Veleučilištu Velika Gorica
 3. način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu

Rezultati će biti objavljeni na službenim internetskim stranicama Veleučilišta Velika Gorica po završetku svakog kruga Natječaja. Izabrani kandidati bit će obaviješteni o rezultatima putem elektroničke pošte. Odbijeni kandidati bit će pismeno putem elektroničke pošte obaviješteni o razlozima odbijanja. „lista čekanja“ formirat će se ukoliko se na natječaj prijavi veći broj kandidata koji zadovolje kriterije natječaja od odobrenog broja mobilnosti od strane AMPEU. Kandidati koji odustanu od realizacije mobilnosti ne svrstavaju se u skupinu odbijenih Kandidati.

Izabrani kandidati sklopit će sa Veleučilištem Velika Gorica Ugovor o financijskoj potpori u svrhu boravka na inozemnoj ustanovi. Ugovor su dužne sklopiti i osobe koje neće primiti financijsku potporu (zero-grant staff) jer se na njih primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus financijsku potporu.

Prijava na natječaj

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 • prijavni obrazac (vlastoručno potpisan)
 • prijedlog Staff Mobility for Teaching_Mobility Agreement i Staff Mobility for Training_Mobility Agreement
 • životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu)
 • potpisana suglasnost dekana/pročelnika studija/pročelnika odjela za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.

Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu održavanja nastave/stručnog usavršavanja ovjeren od prihvatne ustanove kandidat je dužan dostaviti u roku 45 dana od dana prijave na Natječaj.

Prijavni obrasci se dostavljaju u papirnatom obliku Erasmus koordinatoru i elektroničkom obliku na erasmus@vvg.hr.

Rok za prijavu u je do 20. u mjesecu. Rezultati se objavljuju na internetskoj stranici Veleučilišta do 30. u mjesecu.

Prijavom na Natječaj kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u rezultatima Natječaja.

Prilozi:

 1. Prijavni obrazac
 2. Suglsnost
 3. Mobility Agreement_Staff Mobility for Teaching
 4. Mobility Agreement_Staff Mobility for Training