Veleučilište Velika Gorica objavljuje

NATJEČAJ

Erasmus+: program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja

 

OPĆI DIO

Cilj boravka u inozemstvu je stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture, izgradnja visoko kvalificiranog, stručnog kadra s međunarodnim iskustvom u obrazovanju te promocija suradnje među visokim učilištima i njihova internacionalizacija.

Svrha natječaja

Nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

 • Poučavanja (nastavno osoblje)
 • Osposobljavanja (nastavno i nenastavno osoblje)

Mobilnost u svrhu poučavanja mora trajati najmanje dva (2) dana odnosno najmanje 8 sati nastave. Preporuča se minimalno trajanje aktivnosti poučavanja od 5 dana kako bi korisnik mogao dati doprinos nastavnom programu i međunarodnom akademskom životu na partnerskoj ustanovi.

Mobilnost u svrhu osposobljavanja traje od dva (2) dana do pet (5) dana.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to postoje objektivni razlozi.

Popis ustanova s kojima Veleučilište Velika Gorica ima potpisan inter-institucionalni ugovor nalazi se na LINKU.

 

FORMALNI KRITERIJI

Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Veleučilišta Velika Gorica:

 • osobe u stalnom radnom odnosu tj. znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim i nastavnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata i stručnog suradnika koje su zaposlene na Ugovor o radu
 • stručno i administrativno osoblje zaposleno na Ugovor o radu
 • nastavno osoblje zaposleno na ugovor o djelu u razdoblju trajanja ugovora

Kod aktivnosti poučavanja sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Moguće je sudjelovanje zaposlenika u statusu stručnog suradnika uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave.

Kod aktivnosti osposobljavanja sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja. U slučaju osposobljavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta, odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je samo individualnim planom rada te nije potrebno sklopiti Erasmus bilateralni sporazum.

 

Financijska potpora

Veleučilište će financirati mobilnost u trajanju do najviše 7 dana (uključuje dane putovanja). Mobilnost može trajati i duže ako je tako ugovoreno s inozemnom ustanovom (zero grant).

U iznimnim slučajevima razdoblje mobilnosti može trajati dulje od 7 dana.

Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na Natječaj, uz uvjet da mu je prijava prihvaćena, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff). Na zero-grant staff se primjenjuju sva pravila kao i za (ne)nastavno osoblje koje će primiti Erasmus financijsku potporu.

Nastavno i nenastavno osoblje s invaliditetom ima pravo na uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Prijavi je potrebno priložiti potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Informacije o mogućnostima mobilnosti studenata i nastavnika s posebnim potrebama možete pronaći na LINKU.

Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz drugih sredstava koja potječu iz Europske unije.

 

Odabir kandidata i objava rezultata

Prednost za dodjelu financijske potpore imat će kandidati koji odlaze na prvu mobilnost u okviru programa Erasmus i Erasmus+ te koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus i Erasmus+.

Prijavljeni kandidati ocjenjivat će se i prema sljedećim kriterijima:

 1. kvaliteta programa,
 2. korist za daljnji rad na Veleučilištu Velika Gorica,
 3. dužina boravka u skladu s opsegom aktivnosti,
 4. način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu.

Rezultati će biti objavljeni na službenim internetskim stranicama Veleučilišta Velika Gorica po završetku svakog kruga Natječaja. Izabrani kandidati bit će obaviješteni o rezultatima putem elektroničke pošte. Odbijeni kandidati bit će pismeno putem elektroničke pošte obaviješteni o razlozima odbijanja. „lista čekanja“ formirat će se ukoliko se na natječaj prijavi veći broj kandidata koji zadovolje kriterije natječaja od odobrenog broja mobilnosti od strane AMPEU. Kandidati koji odustanu od realizacije mobilnosti ne svrstavaju se u skupinu odbijenih Kandidati.

Izabrani kandidati sklopit će sa Veleučilištem Velika Gorica Ugovor o financijskoj potpori u svrhu boravka na inozemnoj ustanovi. Ugovor su dužne sklopiti i osobe koje neće primiti financijsku potporu (zero-grant staff) jer se na njih primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus financijsku potporu.

U slučaju prijave manjeg broja kandidata od mogućih mjesta svi kandidati koji zadovolje formalne uvjete prošli su natječaj.

 

Prijava na natječaj

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 • prijavni obrazac (vlastoručno potpisan)
 • ispunjen obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu održavanja nastave/stručnog usavršavanja – dokumenti Staff Mobility for Teaching_Mobility Agreement i Staff Mobility for Training_Mobility Agreement u prilogu ovog Natječaja ili motivacijsko pismo u kojem su opisani opći ciljevi mobilnosti, dodana vrijednost mobilnosti te očekivani ishod i učinak mobilnosti
 • životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu)
 • potpisana suglasnost od strane nadređene osobe za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.

Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu održavanja nastave/stručnog usavršavanja ovjeren od prihvatne ustanove kandidat je dužan dostaviti u roku 45 dana od dana prijave na Natječaj.

Prijavni obrasci se dostavljaju u papirnatom obliku Erasmus koordinatoru i elektroničkom obliku na erasmus@vvg.hr.

Rok za prijavu u je do 20. u mjesecu. Rezultati se objavljuju na web stranici Veleučilišta do 30. u mjesecu.

Prijavom na Natječaj kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u rezultatima Natječaja.

 

Prilozi:

 1. Prijavni obrazac
 2. Suglasnost
 3. Mobility Agreement_Staff Mobility for Teaching
 4. Mobility Agreement_Staff Mobility for Training