ALUMNI KLUB VELEUČILIŠTA VELIKA GORICA

Nakon što student uspješno obrani svoj završni ili diplomski rad može ispuniti Pristupnicu Alumni klubu Veleučilišta Velika Gorica. Alumni klub će bivšeg studenta Veleučilišta obavještavati o događajima na Veleučilištu i slično.

Veleučilište Velika Gorice osnovalo je Alumni Klub, odnosno klub bivših studenata našeg Veleučilišta. Alumni klub Veleučilišta Velika Gorica djeluje kao neprofitni klub u sklopu Veleučilišta Velika Gorica, a njegov cilj je da bivši studenti Veleučilišta Velika Gorica, ostanu u kontaktu međusobno, ali i s Veleučilištem.

CENTAR ZA KARIJERNU I PSIHOLOŠKU PODRŠKU

Na Veleučilištu Velika Gorica djeluje savjetovalište za studente Centar za karijernu i psihološku podršku čija je misija profesionalno, proaktivno i adekvatno odgovarati na probleme i potrebe studenata pojedinaca i sekundarno ili posredno na probleme i potrebe šire lokalne zajednice. U radu Savjetovališta za studente sudjeluju stručnjaci za ljudske potencijale, pedagozi, psiholozi, nastavnici Veleučilišta i mentori po godinama studija.

U rad Savjetovališta za studente mogu se uključiti motivirani studenti u funkcijama i uvjetima koje će odrediti Veleučilište Velika Gorica.

ERASMUS

Više informacije o Erasmus+ programu moguće je dobiti na mrežnim stranicama Veleučilišta Velika Gorica (link: https://www.vvg.hr/medjunarodna-suradnja/medunarodni-partneri/erasmus ). Također, više informacija moguće je zatražiti od Erasmus koordinatora putem mail-a: erasmus@vvg.hr.

Erasmus+ za studente obuhvaća mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i mobilnost studenata u svrhu stručne prakse.

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka podrazumijeva odlazak na studij u inozemnu visokoškolsku ustanovu. Trajanje mobilnosti u svrhu studijskog boravka je između 3 – 12 mjeseci, a ovisi o trajanju semestra na inozemnoj ustanovi. Studijski boravak može se ostvariti samo na ustanovama s kojima Veleučilište Velika Gorica ima potpisan međuinstitucijski ugovor.

Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse podrazumijeva odlazak na stručnu praksu u inozemnu visokoškolsku instituciju, instituciju ili tvrtku. Trajanje mobilnosti u svrhu stručne prakse je između 2 – 12 mjeseci. Instituciju ili tvrtku za obavljanje stručne prakse student odabire sam. Veleučilište može preporučiti studentu instituciju ili tvrtku s kojima ima ostvarenu suradnju.

Prije odlaska na mobilnost student potpisuje Ugovor za dodjelu financijske potpore i Learning agreement for traineeship u kojem je naveden broj ECTS bodova koji će mu biti priznati povratkom na matičnu ustanovu. Student školarinu plaća na matičnoj ustanovi.

Erasmus+ najveći je program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih te sporta. Program se odnosi na razdoblje od 2014. do 2020. godine i nudi brojne mogućnosti za učenike, mlade, osoblje, obrazovne ustanove i organizacije uključene u obrazovanje, osposobljavanje i sport.

Program u Republici Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr).

Program Erasmus+ zamjenjuje dosadašnjih sedam programa (Program za cjeloživotno učenje [Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig], Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje sa industrijaliziranim zemljama).

GAUDEAMUS

Sustav Gaudeamus Veleučilišta Velika Gorica je namijenjen za elektroničko učenje (e-learning) korištenjem računala i računalne mreže (lokalne i Interneta). Temelji se na e-learning sustavu Moodle 3,0+.

KNJIŽNICA VELEUČILIŠTA VELIKA GORICA

Završni i diplomski radovi se ne posuđuju već ih se može dobiti na uvid i prolistati u prostoru ispred Knjižnice.

Knjiga se može kupiti na četiri načina, a to su:

 • Izvršiti uplatu u Računovodstvu do 16,00 sati, uz predočenje potvrde o uplati i indeksa preuzeti knjigu u Knjižnica.
 • Nakon 16,00 sati moguće je zatražiti od knjižničara podatke za uplatu te uz predočenje potvrde o uplati i indeksa preuzeti knjigu u Knjižnica. Račun se naknadno šalje poštom na kućnu adresu.
 • Putem e-maila Knjižnice zatražiti ponudu i uplatiti iznos za knjigu. Knjiga se može poslati HP Expressom o trošku kupca ili preuzeti u Knjižnici uz predočenje potvrde o uplati i indeksa. Račun se naknadno šalje poštom na kućnu adresu.
 • Naručiti knjigu putem web stranice Veleučilišta.

Knjižnica ne naplaćuje zakasninu. Član koji nije vratio posuđene knjige nakon isteka roka posudbe ne može posuđivati nove knjige prije nego što je vratio ranije posuđene knjige.

Studenti Veleučilišta mogu prilikom svake posudbe posuditi najviše pet jedinica građe na rok od 30 dana. Iznimno, uz odobrenje zaposlenika Knjižnice, moguće je zatražiti produženje posudbe na još 30 dana. Član može produžiti posudbu na još jedan mjesec isključivo dolaskom u Knjižnicu.

Član je dužan, nakon što je produžio posudbu građe na još 30 dana, najkasnije pri isteku roka posudbe vratiti zaduženu građu u Knjižnicu.

Posuđenu građu član ne smije davati na korištenje drugim osobama

Svi redovni i izvanredni studenti Veleučilišta koji redovito izvršavaju svoje studentske obveze imaju pravo na posudbu knjiga iz Knjižnice i korištenje knjižničnih usluga.

Studenti su dužni prilikom svake posudbe ili vraćanja posuđenih knjiga predočiti indeks. Knjige se ne mogu posuđivati uz predočenje indeksa drugog studenta.

Radno vrijeme Knjižnice je od ponedjeljka do petka od 10,00 do 12,00 sati i od 13,00 do 18,00 sati; a subotom od 10,00 do 12,00 sati i od 13,00 do 15,30 sati.

OSTALA NAJČEŠĆA PITANJA

Svu zakonsku regulativu i sve pravilnike i odluke Veleučilišta Velika Gorica moguće je pronaći na mrežnim stranicama Veleučilišta, Pretincu i u Studentskoj referadi Veleučilišta Velika Gorica.

Na pisani zahtjev studenta diploma se može izdati i na engleskom jeziku, pri čemu troškove izrade snosi student. Troškovi izdavanja diplome na engleskom jeziku iznose 800,00 kn.

Nakon uspješne obrane završnog ili diplomskog rada studentu se izdaje uvjerenje o završetku studija koje važi do izdavanja diplome. Diploma se uručuje na svečanoj promociji koja se u pravilu obavlja dva puta godišnje. Diploma se izdaje na hrvatskom jeziku a Dopunska isprava o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Za stjecanje diplome o završenom studiju na Veleučilištu potrebno ja da student, osim položenih ispita i izvršenih svih drugih obveza, prijavi, izradi i uspješno obrani završni ili diplomski rad u skladu s odredbama akata Veleučilišta.

Uvjeti i način prijavljivanja, izrada, postupak obrane i ocjenjivanja završnog i diplomskog rada te promocija i izdavanje dokumenata o završetku studija uređeni su Pravilnikom o završnom i diplomskom radu (https://www.vvg.hr/wpcontent/uploads/2015/06/Pravilnik_Zavrsni_Diplomski_rad_2014.pdf)

Stručna praksa je obvezatni oblik nastavnog procesa koji se obavlja sukladno nastavnom planu i programu i drugim aktima Veleučilišta. Uvjeti i načini provedbe Stručne prakse propisani su Pravilnikom o provedbi stručne prakse (https://www.vvg.hr/wp-content/uploads/2015/07/Pravilnik-o-provedbi-strune-prakse_potpis.pdf ).

 

Studentima na studijima dodjeljuje se mentor koji ima savjetodavnu ulogu kojom pridonosi uspješnosti studiranja studenata. Mentor godine upoznaje studente s organizacijom Veleučilišta, službama, zgradom, etičkim kodeksom i drugim propisima Veleučilišta koji su od značaja za studente; informira studente o svim aktivnostima vezanim uz nastavne i stručne aktivnosti, savjetuje i usmjerava studente tijekom studija, razgovara sa studentima o njihovim poteškoćama u izvršavanju studentskih obveza, pomaže stranim dolaznim studentima u prilagodbi i svladavanju poteškoća prilikom boravka na Veleučilištu i slično.

Nakon što student izvrši uplatu, ona će biti evidentirana na Pretincu dva do tri dana nakon izvršenja iste. Ukoliko student primijeti kako ista nakon navedenog vremena nije evidentirana na Pretincu, mora dostaviti potvrdu o uplati u Studentsku referadu Veleučilišta Velika Gorica ili dostaviti skeniranu potvrdu o uplati putem mail-a na info@vvg.hr.  

NAPOMENA: Svaki student ima svoje podatke za uplatu troškova školarine za svaki semestar koji su mu u svakom trenutku dostupni u sustavu Pretinac u modulu Pregled uplata. Studenti ne smiju razmjenjivati podatke za uplatu s obzirom da se uplate automatski povezuju na Pretinac prema navedenom pozivu na broj prilikom izvršenja uplate.

Prilikom upisa u prvi semestar sve potrebne podatke za izvršenje uplate troškova školarine studenti dobivaju u Studentskoj referadi. Za sve sljedeće uplate studenti preuzimaju podatke za uplatu (transakcijski račun primatelja, poziv na broj, iznos za platiti) u modulu Pregled uplata na Pretincu.

NAPOMENA: Računi za plaćanje troškova školarine vidljivi su na Pretincu 15 dana prije dospijeća plaćanja računa a uplatu je potrebno izvršiti sukladno dospijeću plaćanja računa.  

Pravo na umanjenje školarine studenti ostvaruju temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji potpisanih između određenih ustanova i Veleučilišta Velika Gorica.

Informacije o pravu na umanjenje školarine studenti mogu dobiti u Studentskoj referadi Veleučilišta ili slanjem upita na info@vvg.hr.

Za ostvarivanje prava na umanjenje školarine potrebno je kod upisa u viši semestar dostaviti ovjerenu potvrdu institucije s kojom Veleučilište ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji. Potvrdu je potrebno dostavit prilikom svakog upisa višeg semestra u rokovima propisanima za upis u viši semestar.

U slučaju kad studentu troškove školarine plaća pravna osoba kod koje je student zaposlen, student je dužan dostaviti ovjerenu Potvrdu poslodavca kojom se poslodavac obvezuje da će plaćati školovanje svoga zaposlenika. Potvrda treba sadržavati točan naziv, adresu, OIB i kontakt podatke pravne osobe te podatke zaposlenika za kojeg izdaje potvrdu.

Za izdavanja Uvjerenja o položenim ispitima ili Nastavnog plana i programa studija studenti trebaju podnijeti pisani zahtjev u Studentsku referadu koji treba sadržavati svrhu izdavanja dokumenta. Troškovi izdavanja svakog od navedenih dokumenata iznose 50,00 kn.

Potrebno je studentsku iskaznicu proglasiti nevažećom u Narodnim novinama, ispuniti molbu za izdavanje duplikata studentske iskaznice i predati je u Studentsku referadu. Troškovi izdavanja duplikata studentske iskaznice iznose 50,00 kn.

Potrebno je indeks proglasiti nevažećim u Narodnim novinama, ispuniti molbu za izdavanje duplikata indeksa i predati je u Studentsku referadu zajedno s jednom fotografijom dimenzija 4×6 cm. Troškovi izdavanja duplikata indeksa iznose 300,00 kn.

Ukoliko student isti nepoloženi predmet treba upisati po treći puta u Studentsku referadu je dužan dostaviti molbu za ponovni upis ne položenog predmeta s detaljnim obrazloženjem zahtjeva i indeksom.

Student ima pravo upisati isti nepoloženi predmet najviše dva puta, a iznimno mu se može odobriti upis nepoloženog predmeta po treći puta ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Studenti u semestru upisuju između 25 i 35 ECTS bodova. Za upis manje od 25 ECTS bodova, odnosno više od 35 ECTS bodova, potrebno je u Studentsku referadu dostaviti molbu. Molba treba sadržavati popis svih predmeta i ukupan broj ECTS bodova koje student želi upisati, kao i izjavu da je student provjerom rasporeda utvrdio kako mu se termini predavanja iz predmeta koje želi upisati ne preklapaju. Studenti su dužni u višem zimskom/ljetnom semestru upisati sve predmete iz prethodnog zimskog/ljetnog semestra koje nisu položili.

Za promjenu upisanog izbornog predmeta moguće je predati pisani zahtjev uz obrazloženje zahtjeva samo tijekom prva tri tjedna nastave i to samo iz opravdanih razloga.

Upisani predmet može se poništiti samo tijekom prva tri tjedna nastave i to samo iz opravdanih razloga. Za poništavanje upisanog predmeta student treba predati pisani zahtjev u Studentsku referadu uz obrazloženje zahtjeva.

Ne položeni predmeti iz zimskog/ljetnog semestra ponovno se upisuju prilikom upisa u idući zimski/ljetni semestar te se ponovno i plaćaju sukladno broju ECTS bodova.

Uvjeti za upis apsolventske godine su upisani svi propisani ECTS bodovi te podmireni svi troškovi školarine. Studenti su dužni obaviti upis u apsolventsku godinu u propisanom roku u Studentskoj referadi.

Studentima se poslije treće godine studija na preddiplomskim stručnim i druge godine studija na specijalističkim diplomskim stručnim studijima može odobriti upis apsolventske godine za polaganje ne položenih ispita za koje su stekli uvjete, te izradu i obranu završnog rada ili diplomskog rada. Redoviti studenti koji nakon isteka apsolventske godine ne završe studij, gube prava redovitog studenta i mogu nastaviti studij u statusu izvanrednog studenta. Studenti koji nisu izvršili predviđene obveze iz upisanih predmeta nakon isteka apsolventske godine trebaju te predmete ponovno upisati iduće akademske godine.

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09) Veleučilište donosi rješenje najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U tom slučaju student je dužan u Studentsku referadu predati pisani zahtjev za ispis uz obrazloženje razloga za ispis. Osim indeks uz molbu za ispis potrebno je dostaviti i studentsku iskaznicu. Troškovi ispisa iznose 100,00 kn.

NAPOMENA: Ispis ne oslobađa studenta podmirenja financijskih obveza prema Veleučilištu. U slučaju ispisa prije početka nastave u 1. semestru Veleučilište ima pravo zadržati iznos prve rate školarine. U slučaju ispisa tijekom semestra student je dužan podmiriti sve troškove školarine za upisani semestar u akademskoj godini.

Student ima pravo na mirovanje studentskih obveza za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće i do godine dana starosti djeteta, za vrijeme dulje bolesti te u drugim opravdanim slučajevima prekida studija. Pisani zahtjev za mirovanje studentskih obveza potrebno je detaljno obrazložiti i uz isti priložiti dokumentaciju koja potvrđuje navode studenta.

NAPOMENA: Mirovanje studentskih obveza student može tražiti početkom akademske godine, odnosno 30 dana od trenutka nastanka okolnosti zbog kojih se traži mirovanje.

Za reguliranje studentskog statusa potrebno je u propisanom roku za upis u viši semestar odnosno višu akademsku godinu predati ispunjeni obrazac molbe s jasno naznačenim zahtjevom. Tekst molbe treba sadržavati detaljno obrazloženje zahtjeva, a uz molbu je potrebno priložiti indeks i popratnu dokumentaciju. Nepotpisane i nepotpune molbe se ne razmatraju. Zakonski rok za rješavanje upravnog postupka je 30 dana.

Obrazac molbe nalazi se na mrežnim stranicama Veleučilišta i u Studentskoj referadi.

Status studenta prestaje završetkom studija i ispisom sa studija. Također, student gubi status studenta ukoliko u propisanom roku ne upiše sljedeću akademsku godinu, ukoliko u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari minimalno 36 ECTS bodova, istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ukoliko ne položi ispit na način utvrđen općim aktima Veleučilišta i u drugim slučajevima predviđenima općim aktima Veleučilišta.

Redovni studenti koji nisu obavili upis u viši semestar u propisanom roku gube status redovitog studenta i imaju rok od 30 dana za rješavanje zdravstvenog osiguranja.

Upis u viši semestar odnosno višu godinu studija obavlja se putem Pretinca u rokovima za upis sukladno Kalendaru nastave. Nakon što student podmiri sve financijske obveze prethodnog semestra, šalje zahtjev za upis putem Pretinca, a procedura je slijedeća:

 1. U modulu Upis u viši semestar student odabire predmete koje želi upisati (student mora obavezno odabrati upisane, a ne položene predmete iz prethodnog zimskog/ljetnog semestra),
 2. Nakon što odabere predmete šalje zahtjev za upis,
 3. Nakon obavijesti na Pretincu da je zahtjev odobren, na Pretincu će biti napravljena ponuda za plaćanje semestra,
 4. Po izvršenju uplate upisne rate za semestar te nakon što ona bude evidentirana u sustavu, studentu će semestar biti upisan u Pretincu te će on dobiti pristup nastavnim materijalima za upisane predmete u navedenom semestru te pregledu bodova i slično,
 5. Student dostavlja indeks u Studentsku referadu Veleučilišta Velika Gorica,
 6. Nakon što studentov indeks bude upisan, primiti će poruku putem Pretinca da indeks može preuzeti u Studentskoj referadi.
 7. Prilikom preuzimanja indeksa u Studentskoj referadi potrebno je ispuniti Prijavni list za upis studenata na stručni i sveučilišni studij Državnog zavoda za statistiku (kod upisa u višu akademsku godinu) te potpisati Upisni list za upisani semestar.

Napomena: PRIJAVNI LIST za upis studenata na stručni i sveučilišni studij Državnog zavoda za statistiku dužni su popuniti svi studenti koji upisuju višu akademsku godinu. Obveza podnošenja navedenog izvještaja temelji se na članku 38. Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/3., 75/09 i 59/12). Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netočnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom roku povlači kaznene odredbe iz članka 69. i 70. navedenog Zakona. Podaci koji se daju u navedenom izvještaju koriste se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.

Uvjet za upis u višu godinu studija su podmireni troškovi školarine za prethodnu akademsku godinu. Redoviti studenti koji nisu ostvarili minimalno 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini gube status i prava redovitog studenta. Za nastavak studija u statusu izvanrednog studenta potrebno je predati molbu u Studentsku referadu u redovnim rokovima za upis u višu akademsku godinu.  

Raspored nastave objavljuje se prije početka semestra na Pretincu i mrežnim stranicama Veleučilišta. Raspored se potencijalno razlikuje za svaki tjedan, moguće su manje korekcije rasporeda pa je potrebno redovito pratiti najnovije stanje.

Raspored se objavljuje po studijima, posebno za redovite, a posebno za izvanredne studente. Oznaka semestra nalazi se u desnom gornjem kutu rasporeda.

Kalendar nastave je dokument koji služi prije svega za planiranje nastave u akademskoj godini, a dostupan je na mrežnim stranicama Veleučilišta i Pretincu. Isti sadrži odrednice početka i završetka akademske godine, termine održavanja nastave, ispita, blagdana i državnih praznika.

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

Izvanredni student koji nije u radnom odnosu svoja prava na socijalno i zdravstveno osiguranje ostvaruje prijavom na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Redovni studenti Veleučilišta Velika Gorica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i obvezni su obaviti sistematski pregled u predviđenim terminima.

Redovni studenti na Veleučilištu Velika Gorica imaju sva prava redovnih studenata propisana Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Redovni studenti imaju pravo na zdravstveno i dopunsko zdravstveno osiguranje, subvencioniranu prehranu, smještaj u studentskom domu, subvencioniran javni prijevoz (ako je predviđeno i za studente na javnim visokim učilištima), mogućnost rada preko Student-servisa, pravo na dječji doplatak i na sve druge pogodnosti koje imaju redovni studenti na sveučilištima i drugim veleučilištima u Republici Hrvatskoj.

Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na studiranju u punom radnom vremenu dok izvanredni studenti obrazovni program pohađaju uz rad.

Prilikom upisa na Veleučilište student potpisuje s Veleučilištem Velika Gorica Ugovor o studiranju. Ugovorom o studiranju utvrđuje se status studenta, troškovi studija te ostala prava i obveza ugovornih strana.

Svi studijski programi koje provodi Veleučilište Velika Gorica odobreni su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, čime je i diploma koju studenti stječu završetkom jednog od studija na Veleučilištu priznata u Republici Hrvatskoj te u zemljama članicama Europske Unije. Dopusnice za izvođenje studija izdana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta nalazi se na mrežnim stranicama Veleučilišta.

Svi studenti Veleučilišta Velika Gorica, uključujući i studente koji nisu državljani RH, moraju imati osobni identifikacijski broj (OIB). Procedura izdavanja OIB-a je sljedeća:
• ispuniti ZAHTJEV (dobije se u Poreznoj upravi)
• priložiti fotokopiju putovnice ili važećeg dokumenta
• predati dokumente u Poreznu upravu, Avenija Dubrovnik 32, Zagreb.

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

Ukoliko student nije zatražio priznavanje odmah prilikom predaje dokumentacije za prijelaz ili naknadno želi zatražiti priznavanje, navedeno može učiniti prije početka zimskog semestra u rokovima redovnih upisa.

Osim molbe za priznavanje ispita student mora predati:

 • Uvjerenje o položenim ispitima,
 • Ovjereni izvod nastavnih programa predmeta za koje se traži priznavanje,
 • Indeks s prethodnog visokog učilišta.

Na temelju dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo za priznavanje ispita Veleučilišta Velika Gorica može donijeti odluku o priznavanju ispita. Broj priznatih ispita ovisi o sličnosti nastavnog programa položenih ispita na prijašnjem visokom učilištu i nastavnog programa predmeta na upisanom preddiplomskom stručnom ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju Veleučilišta Velika Gorica.
Troškovi priznavanja položenih ispita na drugim visokim učilištima naplaćuju se u iznosu od 300,00 kn.

Priznavanje položenih ispita na nekom drugom visokom učilištu moguće je zatražiti samo ukoliko se radi o istoj razini studija.

Studenti s određenim akademskim iskustvom, odnosno studenti koji studiraju ili su studirali na nekom drugom visokom učilištu, mogu predati molbu za prijelaz i priznavanje položenih ispita na drugom visokom učilištu. Priznavanje položenih ispita na nekom drugom visokom učilištu moguće je zatražiti samo ukoliko se radi o istoj razini studija. Podnošenje navedene molbe nije uvjetovano ispisom s drugog visokog učilišta.
Uz molbu za prijelaz potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • Obrazac za prijavu
 • Uvjerenje o položenim ispitima,
 • Ovjereni izvod nastavnih programa predmeta za koje se traži priznavanje,
 • Indeks s prethodnog visokog učilišta,

te fotokopije slijedećih dokumenata uz originale na uvid:

 • Svjedodžbe svih razreda srednje škole,
 • Završnu svjedodžbu srednje škole.

Na jednom od navedenih dokumenata treba biti vidljiv OIB pristupnika. Na temelju dostavljene dokumentacije ukoliko povjerenstvo odobri prijelaz na neki od studijskih programa Veleučilišta Velika Gorica, kandidat mora pristupiti upisu prema proceduri koju je propisalo Veleučilište Velika Gorica.

Ukoliko pristupnik stekne pravo upisa na neki od preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica, dužan je pristupiti proceduri upisa u rokovima koje je propisalo Veleučilište.

Za upis je potrebno:

 1. U Studentskoj referadi uz predočenje osobne iskaznice preuzeti podatke za uplatu prve rate školarine i administrativnih troškova upisa,
 2. Po izvršenoj uplati predati u Studentsku referadu kopiju potvrde o uplati uz predočenje originala i tri fotografije (dimenzije 4x6cm)
 3. Ispuniti potrebnu dokumentaciju te završiti proceduru upisa.

U razredbenom postupku za upis na redovne preddiplomske stručne studije, pravo na dodatne bodove (150 bodova) ostvaruju pristupnici koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na natjecanju na državnoj ili međunarodnoj razini i pristupnici koji su ostvarili status kategoriziranog sportaša (prve ili druge kategorije).

U razredbenom postupku za upis na izvanredne preddiplomske stručne studije (osim za preddiplomski stručni studij Održavanje računalnih sustava), pravo na dodatne bodove (150 bodova) ostvaruju pristupnici koji imaju radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine iz područja studija kojeg upisuju, kao i pristupnici koji prilože svjedodžbe ili uvjerenja o završenim usavršavanjima u području izabranog studija.

Pristupnici koji se natječu za upis na izvanredni preddiplomski stručni studij Održavanje računalnih sustava mogu ostvariti dodatnih 150 bodova ukoliko imaju priznata usavršavanja iz područja studija kojeg upisuju ili prilože dokaz (potvrdu poslodavca) o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 1 godine iz područja studija kojeg upisuju, a koje su stekli unazad najviše godinu dana prije podnošenja prijave za upis na Veleučilište Velika Gorica.

Za preddiplomski stručni studij Očna optika pristupnici koji su u srednjoj školi stekli zvanje tehničara očne optike, a nisu ostvarili dodatne bodove na temelju prethodnih kriterija, imaju pravo na dodatne bodove (150 bodova).

Za preddiplomski stručni studij Održavanje zrakoplova pristupnici koji su u srednjoj školi stekli zvanje zrakoplovnog tehničara, a nisu ostvarili dodatne bodove na temelju prethodnih kriterija, imaju pravo na dodatne bodove (150 bodova).

Dodatni bodovi se ne zbrajaju, a pristupnici mogu ostvariti maksimalno 150 dodatnih bodova. Mišljenje o pravu na dodatne bodove daje Povjerenstvo za upis studenata temeljem priložene dokumentacije pristupnika.

Iznimno pravo prijave pristupnika sa završenom trogodišnjom srednjom školom za upis na preddiplomske stručne studije propisuje se Odlukom o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnim kvotama za upis studenata u prvi semestar preddiplomskih stručnih studija za svaku akademsku godinu.

Pristupnicima koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature, a prijavljuju se izravno na Veleučilište, razredbenim postupkom valorizira se prosječna ocjena općeg uspjeha po godinama srednje škole (OUG) – 40% bodova i uspjeh na državnoj maturi ili ispitu državne mature (UDM) – 60% bodova.

Razredbeni postupak za upis studenata u prvi semestar u akademskoj 2017./2018. godini koji se provodi izravno na Veleučilištu obuhvaća pristupnike koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature i pristupnike koji nemaju položenu državnu maturu ili ispit državne mature.
Pristupnicima koji nisu položili državnu maturu ili ispit državne mature razredbenim postupkom putem Veleučilišta valorizira se prosječna ocjena općeg uspjeha po godinama u srednjoj školi (OUG) i ocjene na maturi (OUM) – 40% bodova te uspjeh u srednjoj školi iz nastavnih predmeta: Matematika (P1) – 25% bodova, Hrvatski jezik (P2) – 20% bodova, Strani jezik (P3) – 15% bodova.
Za strane državljane se umjesto hrvatskog jezika valorizira materinji jezik.

Pristupnici stječu pravo upisa temeljem rezultata provedenog razredbenog postupka, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluci Veleučilišta o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnim kvotama za upis na preddiplomske stručne studije.

Veleučilište Velika Gorica provodi pet preddiplomski stručnih studija u trajanju od tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.

Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente preddiplomskih stručnih studija: Održavanje računalnih sustava, Održavanje motornih vozila, Održavanje zrakoplova i Upravljanje u kriznim uvjetima iznosi 6.980,00 kn po semestru.
Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente preddiplomskog stručnog studija Očna optika iznosi 12.490,00 kn po semestru.
Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu. Prilikom upisa plaća se prva rata školarine i administrativni troškovi upisa u iznosu od 350,00 kn, koji uključuju i izradu indeks i studentske iskaznice.

PRETINAC

Dokumenti potrebni za prijavu su:

 • Obrazac za prijavu za upis na preddiplomski stručni studij (može se popuniti putem mrežnih stranica ili osobno prilikom predaje dokumenata)
 • Svjedodžbe svih razreda srednje škole
 • Završna svjedodžba srednje škole
 • Rodni list
 • Domovnica

Predaju se preslike dokumenata uz originale na uvid. Na jednom od navedenih dokumenata treba biti vidljiv OIB pristupnika.

U slučaju gubitka korisničkih podataka, student se može javiti u Odjel za nastavnu djelatnost uz predočenje indeksa te zatražiti korisničke podatke.

Ukoliko student primijeti da mu neka ocjena u sustavu nije evidentirana ili je krivo evidentirana, a istu ima unesenu u indeks, mora se javiti u Odjel za nastavnu djelatnost s indeksom kako bi se poduzeli potrebni koraci da se isto ispravi.

Uvjet za prijavljivanje ispitnih rokova su izvršene sve propisane obveze na predmetu i testiran semestar. Testiranje semestra obavlja se nakon izvršene uplate treće rate za tekući semestar, odnosno za testiranje semestra potrebno je podmiriti 75% ukupnih troškova školarine za tekući semestar. Ukoliko i nakon navedenog student ima problem s prijavom ispita, a rok za prijavu nije prošao, može se javiti u Odjel za nastavnu djelatnost ili poslati upit putem Pretinca – modul: Nastavna problematika.

Ukoliko postoje poteškoće prilikom prijave u sustav Pretinac, student može poslati upit na hrvoje.janes@vvg.hr ili osobno doći u Odjel za nastavnu djelatnost te prijaviti problem.

Uvjeti za prijavljivanje ispitnih rokova su izvršene sve propisane obveze na predmetu i testiran semestar. Testiranje semestra obavlja se nakon izvršene uplate treće rate za tekući semestar, odnosno za testiranje semestra potrebno je podmiriti 75% ukupnih troškova školarine za tekući semestar.

Pretinac je informacijski sustav Veleučilišta Velika Gorica

Nakon upisa na Veleučilište studenti dobivaju korisničke podatke za pristup Pretincu. Putem različitih modula u Pretincu studenti obavljaju upis u viši semestra, prijavljuju ispitne rokove, imaju uvid u ispostavljene račune i stanje uplata, nastavne materijale za upisane predmete i ostale opće obavijesti. Upute za korištenje Pretinca moguće je pronaći na stranici Pretinca.

SLUŽBA ZA NASTAVNU DJELATNOST I STUDENTSKA PITANJA

U Službi za nastavnu djelatnost studenti mogu dobiti korisničke podatke za Pretinac, javiti se ukoliko imaju problema s prijavom ispita, krivo evidentiranu ocjenu u sustavu, ukoliko ima problema s iksicom i slično.

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

Za upis na studije Veleučilišta Velika Gorica mogu se natjecati i pristupnici koji nisu državljani Republike Hrvatske. Ukoliko isti temeljem mjesta na rang listi steknu pravo upisa u 1. semestar nekog od studija na Veleučilištu, tim će pristupnicima biti omogućen uvjetni upis na Veleučilište Velika Gorica. Uvjetno upisani strani državljani obavezni su podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije. Troškove priznavanja te kvalifikacije snosi Veleučilište Velika Gorica.

Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima podnosi se Agenciji za odgoj i obrazovanje (http://www.azzo.hr).

Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima podnosi se Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (http://www.asoo.hr).

Nakon dobivanja rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, upis na studij postat će pravovaljan.

Sukladno članku 19. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011.) „Školske svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 8. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi sa školskim svjedodžbama, diplomama i drugim javnim ispravama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja.

Ukoliko kandidat stekne pravo upisa na neki od specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica, dužan je pristupiti upisu u rokovima koje je propisalo Veleučilište.

Za upis je potrebno:

 1. U Studentskoj referadi uz predočenje osobne iskaznice preuzeti podatke za uplatu prve rate školarine i administrativnih troškova upisa,
 2. Po izvršenoj uplati predati u Studentsku referadu kopiju potvrde o uplati uz predočenje originala i tri fotografije (dimenzije 4x6cm)
 3. Ispuniti potrebnu dokumentaciju te završiti proceduru upisa.

Na temelju uvida u priloženu dokumentaciju za prijavu na neki od specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica, Povjerenstvo za upis može donijeti odluku o potrebi polaganja razlikovnih ispita. Razlikovni ispiti upisuje se u prvoj godini studija, te se plaćaju sukladno cijeni ECTS boda preddiplomskog stručnog studija.

Uz Obrazac za prijavu za upis na specijalistički diplomski stručni studij, koji se može ispuniti u Studentskoj referadi ili putem mrežnih stranica Veleučilišta prilažu se preslike sljedećih dokumenata, uz originale na uvid:

 • Diploma ili Uvjerenje završenog stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog studija,
 • Suplement uz diplomu o završenom studiju ili prijepis ocjena položenih ispita s obaveznom prosječnom ocjenom prethodnog studija.

Na jednom od navedenih dokumenata treba biti vidljiv OIB pristupnika.

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje prosječne ocjene položenih ispita na preddiplomskom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju ili sveučilišnom diplomskom studiju.

Pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij ostvaruju osobe koje su prošle razredbeni postupak na Veleučilištu Velika Gorica.

Upis se obavlja po redoslijedu na ljestvici uspješnosti dobivene razredbenim postupkom do ispunjavanja kvote za upis na redovni, odnosno izvanredni specijalistički diplomski stručni studij.

Pravo prijave na razredbeni postupak za upis na neki od specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica imaju osobe koje su završile preddiplomski stručni studij na VVG-u ili jednakovrijedno visokoškolsko ili sveučilišno obrazovanje u zemlji ili u inozemstvu i stekli najmanje 180 ECTS bodova.

Veleučilište Velika Gorica provodi tri specijalistička diplomska stručna studija u trajanju od dvije (2) godine odnosno četiri (4) semestra.

Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente specijalističkih diplomskih stručnih studija Krizni menadžment, Upravljanje logističkim sustavima i procesima i Informacijski sustavi iznosi 7.490,00 kn po semestru.

Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu. Prilikom upisa plaća se prva rata školarine i administrativni troškovi upisa u iznosu od 350,00 kn, koji uključuju i izradu indeks i studentske iskaznice.

STUDENTSKA REFERADA VELEUČILIŠTA VELIKA GORICA

Sve potvrde u svrhu reguliranja statusa studenti mogu dobiti u Studentskoj referadi. Studenti trebaju uredno popuniti obrazac Potvrde koji se nalazi u Studentskoj referadi i na mrežnim stranicama Veleučilišta Velika Gorica, te naznačiti svrhu izdavanja potvrde. Ispunjenu potvrdu studenti predaju u Studentsku referadu uz predočenje indeksa. Studentska referada izdaje studentu traženu potvrdu najkasnije u roku od 3 dana.

Radno vrijeme Studentske referade je od ponedjeljka do petka od 10.00 – 18.00 sati, a subotom od 8.30 – 12.30 sati.

STUDENTSKI ZBOR

Studentski zbor Veleučilišta Velika Gorica studentsko je predstavničko tijelo koje ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini Veleučilišta, ali i na državnoj i međunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor). Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente sveučilišta ili veleučilišta kojem pripada. On je definiran kao studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Prema zakonu, sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj trebala bi imati ustrojen Studentski zbor, odnosno svoje studentske predstavnike. Također, Studentski zbor ukazuje na nepravilnosti i nepravde, zalaže se za ostvarivanje studentskih prava, pomaže studentima u rješavanju drugih važnih pitanja, potiče izvannastavne aktivnosti studenata te brine o kvaliteti života studenata.

Sufinanciran je od strane Veleučilišta. Proračun kojim raspolaže namijenjen je troškovima studentskih projekata, studentskih putovanja, radu studentskih udruga itd.