KLASA: 602-04/17-02/003
URBROJ: 238/31-132-050-17-01
Velika Gorica, 15. svibnja 2017.

Sukladno članku 38. stavak 1. Pravilnika o studiju Veleučilišta Velika Gorica, a na temelju članka 27. Statuta Veleučilišta Velika Gorica, dekan Veleučilišta donosi

ODLUKU

o imenovanju članova Povjerenstva za upis studenata u prvi semestar akademske 2017./2018. godine

 1. Povjerenstvo za upis studenata u 1. semestar preddiplomskih stručnih studija        Održavanje računalnih sustava, Upravljanje u kriznim uvjetima, Održavanje motornih vozila, Održavanje zrakoplova i Očna optika čine:
  1. dr. sc. Ivan Nađ, prof. v. š.
  2. mr. sc. Tamara Čendo Metzinger, v. pred.
  3. mr. sc. Vladimir Lebinac, v. pred.
  4. dr. sc. Marinko Ogorec prof. v. š.
  5. dr. sc. Dinko Mikulić, prof. v. š.
  6. mr. sc. Darko Virovac v. pred.
  7. dr. sc. Josip Čulig, prof. v. š., dr. med.
 2. Povjerenstvo za upis studenata u 1. semestar specijalističkih diplomskih stručnih studija Krizni menadžment, Informacijski sustavi i Upravljanje logističkim sustavima i procesima čine:
  1. dr. sc. Ivan Nađ, prof. v. š.
  2. mr. sc. Tamara Čendo Metzinger, v. pred.
  3. izv. prof. dr. sc. Željko Dobrović, prof. v. š.
  4. mr. sc. Vladimir Lebinac, v. pred.
  5. dr. sc. Dinko Mikulić, prof. v. š.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekan
dr. sc. Ivan Toth, v. pred., prof.

Dostaviti:

  • na Oglasnu ploču i mrežne stranice,
  • članovima Povjerenstva,
  • arhiva, ovdje.