KLASA: 602-04/16-02/004
URBROJ: 238/31-132-050-16-01
Velika Gorica, 15. svibnja 2016.

Sukladno članku 38. stavak 1. Pravilnika o studiju Veleučilišta Velika Gorica, a na temelju članka 27. Statuta Veleučilišta Velika Gorica, dekan Veleučilišta donosi

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za upis studenata u prvi semestar akademske 2016./2017. godine

  1. Povjerenstvo za upis studenata provodi natječajni i razredbeni postupak za upis studenata u 1. semestar akademske 2016./2017. godine.
  2. Povjerenstvo za upis studenata u 1. semestar preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija čine prodekan za nastavnu djelatnost koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva, pročelnici studija i pročelnica odjela za nastavnu djelatnost:

1. sc. Ivan Nađ, prof. v. š., predsjednik
2. sc. Dinko Mikulić, prof. v. š., član
3. sc. Josip Čulig, prof. v. š., član
4. sc. Branko Mihaljević, prof. v. š., član
5. sc. Vladimir Lebinac, v. pred., član
6. Omer Pita, pred. dipl. ing., član
7. sc. Tamara Čendo Metzinger, v. pred., član

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekan
dr. sc. Ivan Toth, v. pred., prof.

Dostaviti:

  • na Oglasnu ploču,
  • članovima Povjerenstva,
  • arhiva, ovdje.