Croatian(HR)English (United Kingdom)
Buy Cheap Generic Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Specijalistički studiji
O studiju: Informacijski sustavi
Specijalistički studiji - Informacijski sustavi

lebiSpecijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi

Pročelnik studija: mr.sc.Vladimir Lebinac, v.pred., dipl.ing
Stručni naziv (M):
stručni specijalist inženjer informacijske tehnologije.
Stručni naziv (Ž):
stručna specijalistica inženjerka informacijske tehnologije.
Kratica:
spec. ing. techn. inf.
Broj ukupnih ECTS bodova: 300 (180+120) ECTS

Način studiranja: redovni i izvanredni studij
Trajanje studija: dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra
Broj mjesta: 30 redovitih i 30 izvanrednih

Studij je, u prvom redu, namijenjen osobama koje obavljaju poslove vezane za programsko inženjerstvo i za informacijske sustave u širem smislu, ali osobama koje zadovoljavaju opće i posebne uvjete upisa na ovaj studij koji imaju cilj profesionalnog bavljenja poslovima projektiranja, razvoja i održavanja infomracijskih sustava.

Studij „Informacijski sustavi“, utemeljen je na specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja poslova izgradnje, optimizacije, eksploatacije i održavanja informacijskih sustava u širokom rasponu primjena, kao i stjecanja polaznih znanja za nastavak usavršavanja u projektiranju informacijskih sustava. Sukladno tomu, ovaj specijalistički studij namijenjen osobama koje su, ili će biti zadužene za implementaciju, održavanje i eksploataciju informacijskih sustav, te za sudjelovanje u projektiranju i proizvodnji informacijskih sustava.

Specijalistički studij Informacijski sustavi je nastavak visokoškolskog obrazovanja, te za njegovo uspješno praćenje i savladavanje nastavnog gradiva, kao i za uspješan završetak u primjerenim rokovima, potrebno je da osobe koje upisuju ovaj studij imaju adekvatna temeljna predznanja:

 • iz više matematike (matrični račun, numeričko rješavanje matematičkih problema, te osnove teorije vjerojatnosti i statistike);
 • iz računarstva (arhitektura digitalnog računala, operacijski sustavi, računalne mreže, osnove programiranja, algoritmi i strukture podataka, baze podataka, računalne mreže, osnove informacijske sigurnosti i osnove projektiranja i razvoja informacijskih sustava i aplikacija),
i stečene vještine, kao što su:
 • napredno korištenje računala, uredskih i grafičkih aplikacija;
 • izvrsno korištenje Interneta i internetskih aplikacija.

Studij je potpuno otvoren za prihvat studenata s drugih visokih učilišta koji žele nastaviti započeti specijalistički studij. Za svakog takvog studenta se donosi odgovarajuće rješenje o priznavanju ECTS bodova za predmete koji se priznaju, a položeni su na drugim visokim učilištima. Priznavanje ECTS bodova se zasniva na stupnju sukladnosti nastavnih programa studija s kojeg student dolazi s nastavnim programima Veleučilišta Velika Gorica. Ovisno o broju priznatih ECTS bodova, studenti se oslobađaju, u odgovarajućem proporcionalnom iznosu, plaćanja školarine za priznate nastavne predmete.

Osposobljenost za obavljanje poslova (stjecanja znanja i vještina)

A: Završeni polaznik bi morao posjedovati sljedeća opća znanja i vještine:

 • Sposobnost uočavanja, definiranja i rješavanja inženjerskih problema;
 • Korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata neophodnih za praksu;
 • Spoznaja o vezi između inženjerskih aktivnosti, dizajna, proizvodnje, marketinga i potreba korisnika proizvoda i usluge.
 • Učestvovanje u timskom razvoju velikih i složenih kompjutorskih aplikacija;
 • Usvojiti metode donošenja odluka i zaključivanja prilikom faza planiranja, izrade i primopredaje projekata temeljenih na korištenju informacijskih tehnologija, te dokumentiranje zaključaka o dobrim i lošim stranama pojedinog rješenja unutar vlastitih stručnih i seminarskih, te diplomskog rada.

B. Završeni polaznik bi morao posjedovati sljedeća stručna znanja i vještine:

 • Programiranje u modernom strukturiranom, proceduralnom i objektnom programskom jeziku;
 • Razumijevanje principa, izrada i održavanje baza podataka;
 • Razumijevanje infrastrukture i arhitekture informacijskih sustava;
 • Uporabu standardnih algoritama i struktura podataka u programiranju;
 • Analize i planiranja informacijskih sustava za očuvanje neprekidnosti poslovanja;
 • Primjene sustava autorizacije i autentikacije u razvoju i korištenju IS-a;
 • Nadzora nad sigurnosti informacijskog sustava i podataka (zaštita od neovlaštenog pristupa, planiranje izrade sigurnosnih kopija podataka);
 • Razumijevanja sustava za očuvanje neprekidnosti poslovanja (Disaster recovery);
 • Razumijevanja principa rad i korištenja umreženih distribuiranih baza podataka;
 • Upotrebe modernih programskih alata za programiranje;
 • Izrade kompjutorskih aplikacija jednostavnih za korištenje i njihovo prilagođavanje korisniku;
 • Osnovne administracije najpoznatijih DBMS sustava (MSSQL, MySQL, Oracle);
 • Izrade programskih aplikacija korištenjem JAVA-e;
 • Modeliranje i upravljanje procesima u informacijskim sustavima;
 • Planiranje i uvođenje informacijskih sustava za potporu u odlučivanju;
 • Upravljanje složenim projektima i projektnim timovima.

C. Dodatna znanja i vještine koja se mogu steći preko izbornih predmeta:

 • Izrada programskih rješenja u suvremenom tehnološkom okruženju (PHP, ASP, DotNET);
 • Razumijevanje rada na GIS-u;
 • Samostalna izrada složenih web aplikacija;
 • Planiranje i uvođenje elektroničkog poslovanja u tvrtku;
 • Savladavanje metodologije istraživačkog rada;
 • Modeliranje ergonomskih grafičkih sučelja aplikacija;
 • Upravljanje i korištenje sustavima za upravljanje bazom znanja
 • Razumijevanje utjecaja karakteristika informacijskih sustava na performanse;
 • Korištenje nekonvencionalnih računalnih postupaka kao što su genetski algoritmi, neuronske mreže i neizraziti sustavi za rješavanje praktičnih problema;
 • Razvijanje mobilnih aplikacija;
 • Razumijevanje funkcioniranja i korištenja informacijskih sustava u malim i velikim organizacijama;
 • Razvijanje Java web aplikacija korištenjem programskih okvira..

Studenti će uspješnim završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Informacijski sustavi steći novih 120 ECTS bodova i dobit će diplomu stručnog specijalista inženjera informacijske tehnologije s ukupno 300 ECTS što će im omogućiti nastavak studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno zakonu.

Obvezni predmeti

I. semestar
II. semestar
Objektno orijentirano programiranje Programiranje u JAVA jeziku
Baze podataka u Internetskom okruženju Sustavi za upravljanje bazama podataka
Autorizacija i autentifikacija Arhitekture informacijskih sustava
Infrastruktura informacijskih sustava Distribuirane baze podataka

III. semestar

IV. semestar

Upravljanje projektima Očuvanje podataka i neprekidnost poslovanja
Analiza i dizajniranje informacijskih sustava Strategije upravljanja informacijskim sustavima
Upravljanje procesima u poslovanju Sustavi za potporu u odlučivanju
SEMINARSKI RAD DIPLOMSKI RAD

-

Izborni predmeti

Multimedijski saržaji i komunikacije Primjena objektnog programiranja
Napredno WEB programiranje Geografski informacijski sustavi
PHP web-programiranje Elektroničko poslovanje
ASP web-programiranje Metodologija istraživačkog rada
Interakcija čovjeka i računala Sustavi za upravljanje bazom znanja
Performanse informacijskih sustava Nekonvencionalni računalni postupci
Sigurnost na WEB-u Inovacije i nove tehnologije u informacijskim sustavima
Mobilne aplikacije Informacijski sustavi u organizacijama
Web aplikacije u Javi Poslovno informacijski sustavi

Dokumenti:

Dopusnica

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Srijeda, 02 Srpanj 2014 11:13
 
Razredbeni postupak za specijalističke diplomske stručne studije
Specijalistički studiji - Općenito

KLASA:602-04/14-14/018
URBROJ: 238/31-132-050-14-01
Velika Gorica, 23. svibnja 2014.

Na temelju članka 27. i članka 67., stavka 2. Statuta Veleučilišta Velika Gorica i članka 37., Pravilnika o studiju, dekan Veleučilišta donosi

O D L U K U

O PROVEDBI RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS STUDENATA U PRVI SEMESTAR SPECIJALISTIČKIH DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ 2014/15. GODINI

1. Razredbeni postupak se provodi za stjecanje prava na upis na specijalističke diplomske stručne studije KRIZNI MENADŽMENT, UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM SUSTAVIMA I PROCESIMA te INFORMACIJSKI SUSTAVI.

2. Razredbenim postupkom utvrđuje se rang-lista za upis posebno za redovni i posebno za izvanredni studij.

3. Razredbenim postupkom se valorizira prosječna ocjena položenih ispita (PS) na prethodno završenom studiju.

4. Prosječna ocjena položenih ispita izračunava se temeljem odgovarajućeg službenog dokumenta visokog učilišta na kojem je kandidat završio prethodni studij i iskazuje se na dvije decimale.

5. Ukupan broj bodova kandidata računa se po formuli: 200 * PS i iskazuje se na dvije decimale.

6. Maksimalan broj bodova pojedinog kandidata iznosi 1000.

7. Rang-liste za upis objavljuju se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Veleučilišta u roku od jednog radnog dana po isteku i zaključenja roka za prijavu kandidata za upis. Zaključenje roka za prijavu kandidata obavlja predsjednik Povjerenstva za razredbeni postupak neposredno po isteku roka za prijavu utvrđivanjem ukupnog broja prijavljenih kandidata po pojedinim studijima (redovni/izvanredni).

8. Kandidati mogu uložiti prigovor dekanu Veleučilišta na svaku objavljenu rang listu u pisanom obliku preporučeno putem pošte ili preko Studentske referade Veleučilišta u roku od 24 sata od njezinog objavljivanja na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Veleučilišta.

9. Upis se obavlja po rang-listama (redovni/izvanredni) za pojedini studij do ispunjenja upisne kvote za pojedini studij objavljene u natječaju. Prednost pri upisu imaju kandidati s većim brojem bodova, a minimalni broj bodova za upis je 450 bodova.

10. Kandidati koji ostvare manje od 450 bodova stavljaju se na listu čekanja do zaključenja zadnjeg redovnog upisnog roka.

D e k a n

mr. sc. Ivan Toth, v. pred., prof.

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Srijeda, 28 Svibanj 2014 11:18
 
O studiju: Krizni menadžment
Specijalistički studiji - Krizni menadžment

Specijalistički diplomski stručni studij kriznog menadžmenta

Pročelnik studija: dr.sc. Branko Mihaljević, v.pred. mihaljevic

Stručni naziv (M): stručni specijalist inženjer kriznog menadžmenta .

Stručni naziv (Ž): stručna specijalistica inženjerka kriznog menadžmenta.

Kratica: struč. spec ing.admin. chris.

Broj ukupnih ECTS bodova: 300 (180+120) ECTS

Način studiranja: redovni i izvanredni studij
Trajanje studija: dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra
Broj mjesta: 30 redovitih i 30 izvanrednih

Studij je namijenjen prvenstveno osobama koje se bave zaštitnim i sigurnosnim aspektima kriza u djelovanju pravnih osoba, gospodarstva, tijela jedinica lokalne i područne uprave, te tijela državne uprave.

Upravljanje u kriznim uvjetima je vrlo kompleksno i odgovorno, obuhvaća različite poslove ovisno o djelatnosti i području djelovanja pojedine pravne osobe, poduzeća ili jedinice lokalne i područne uprave kao i državne uprave. Zato je vrlo značajno uspostaviti sustav zaštite koji sprječava nastanak kriza, povećava otpornost na djelovanje i podiže razinu sposobnosti uklanjanja posljedica i oporavka, dobro poznavanje procesa možebitnih kriza i sposobnost upravljanja sustavom zaštite jeste temeljna zadaća kriznog menadžmenta.

Završetkom studija 'Specijalistički diplomski stručni studij kriznog menadžmenta' stječu se specijalistička znanja i kompetencije za samostalno rješavanje problema upravljanja krizama, vođenje procesa i sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom u javnom i privatnom sektoru, a posebice u gospodarstvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te usklađivanja djelovanja sa sustavom upravljanja funkcionalnom djelatnošću organizacije.

Završeni studenti će biti osposobljeni za rješavanje problema upravljanja krizama kao i upravljanje javnom i korporacijskom sigurnošću te humanitarnim i sigurnosnim operacijama u skladu s važećim nacionalnim, EU i međunarodnim relevantnim direktivama i normama.

Studenti će uspješnim završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija kriznog menadžmenta steći novih 120 ECTS bodova tako da će dobiti diplomu stručnog specijalista inženjer kriznog menadžmenta s ukupno 300 ECTS što im omogućuje nastavak studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno zakonu.


Obvezni kolegiji

I. semestar
II. semestar
Izborni predmet A1
Izborni predmet A2
Izborni predmet B1
Izborni predmet B2

Izborni kolegiji

Dokumenti:

Krizni_menadzment_Specijalizacija_Dopusnica.pdf

Uvjeti upisa na Specijalistički diplomski stručni studij Krizni menadžment.pdf

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Srijeda, 02 Srpanj 2014 11:13
 
O studiju: Upravljanje logističkim sustavima i procesima
Specijalistički studiji - Logistika

Specijalistički diplomski stručni studij: Upravljanje logističkim sustavima i procesima

Pročelnik studija: prof.dr.sc. Dinko Mikulić mikulic

 

Skraćeni naziv: Logistika

 

Stručni naziv: stručni specijalist inženjer logistike

 

Kratica: struč. spec. ing. logist.

 

Broj ECTS bodova: 120

Ukupan broj bodova: 180+120 = 300 ECTS

 

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Trajanje studija: dvije godine (2), odnosno 4 semestra

Broj mjesta: 30 redovnih i 30 izvanrednih


 

 

Svrha studija je obrazovanje kadrova koji će uspostaviti i voditi logistički management. Puni naziv studija „Upravljanje logističkim sustavima i procesima“ upućuje na obrazovanje osoba zaduženih za planiranje, organizaciju i provedbu logističkog sustava.

 

Studij logistike je namijenjen obrazovanju polaznika za rukovoditeljske funkcije koji će doprinijeti optimizaciji i razvoju poslovanja organizacija i tvrtki koje se bave proizvodnjom, trgovačkom ili uslužnom djelatnošću do državnih poduzeća i institucija kao što su vojska, policija, te druga ministarstva i državne uprave.

 

Studij je utemeljen na specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja logističke potpore složenim sustavima. U strukovnim vojnim, policijskim i sličnim krugovima je uvriježen pojam logistika za praćenja operacija u zemlji i inozemstvu.


 

Potreba za specijalističkim obrazovanjem u području logističkog menadžmenta javlja se kao odgovor na složenost sustava logistike i njegovih nužnih procesa optimizacije. Studij logistike obrazuje polaznike za primjenu suvremenih metoda upravljanja i provedbe. Studij je usmjeren ponajprije na nekoliko područja logističkog menadžmenta:

 • Upravljanje sustavom nabave i opskrbe
 • Upravljanje sustavom prometa i kretanja
 • Upravljanje sustavom održavanja tehničkih sredstava
 • Upravljanje sustavom održavanja objekata i infrastrukture
 • Upravljanje sustavom materijalno-financijskog poslovanja
 • i drugo

 

Studij logistike je jedinstveni studij koji pruža studentima potrebno znanje za upravljanje cjelokupnom logistikom. Namijenjen svim zainteresiranim osobama, a ponajprije osobama koje žele raditi ili već rade na poslovima logistike, a žele se doškolovati u ovom području (časnici i dočasnici Hrvatske vojske, djelatnici MUP-a, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, velikih javnih poduzeća i korporacija te dr.).

 

Završetkom studija logistike polaznici stječu znanja i vještine za samostalno upravljanje u području logističkog menadžmenta.

 

 

 

Obvezni kolegiji
I. semestar II. semestar
Osnove logistike Metodologija istraživačkog rada
Upravljanje logističkim sustavima Logističko inženjerstvo
Ekonomika poduzeća Optimizacija logističkih procesa
Izborni predmet Ai Izborni predmet Ai
Izborni predmet Bi Izborni predmet Bi
III. semestar IV. semestar
Upravljanje prometom i transportom Osiguranje kvalitete u logistici
Sustav nabave i opskrbe Strateški menadžment u logistici
Upravljanje ljudskim potencijalima Financije u logistici
Izborni predmet Ai Izborni predmet Ai
Izborni predmet Bi Završni specijalistički diplomski rad
Izborni kolegiji
I. semestar II. semestar
Primijenjena statistika Poslovni engleski
Informacijski sustavi u logistici Vojna logistika
GIS i topografija u logistici Upravljanje skladištima
Kritična infrastruktura Ubojita sredstva
III. semestar IV. semestar
Upravljanje zalihama Upravljanje zdravstvenim sustavom
Psihofiziologija rada Sigurnost logističkog sustava
Održavanje tehničkih sredstava Zbrinjavanje otpada
Međunarodni pravni temelji u logistici
Izborni predmet, na prijedlog korisnika

 

 

Dopusnica:

Dopusnica_Logistika.pdf, 488kB

 

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 11:07
 


Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj