Croatian(HR)English (United Kingdom)
Buy Viagra Vardenafil Cialis
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Psihologija stresa

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Cilj je upoznati studente s psihosocijalnim i fiziološkim procesima odgovornim za nastanak, doživljaj i kontrolu stresa, te djelovanjem psihosocijalnog stresa na doživljavanje i ponašanje čovjeka i različite prije svega zdravstvene ishode (bolesti).
Sadržaj predmeta:
Uvod u predmet, pregled pojmova i definicija stresa. Teorije stresa, mehanizmi nastanka stresa, psihofiziologija stresa, izvori stresa, stresori, vrste stresa. Osobine ličnosti i suočavanje sa stresom. Stres na radu i organizacija rada, organizacijska klima i kultura kao prevencija stresa. Izgaranje na poslu. Mobbing - psihičko zlostavljanje na radnom mjestu. Bullying i drugi oblici zlostavljanja kao izvori stresa. Traumatski stres i posttraumatski stresni poremećaj. Stres i kriza / krizne intervencije. Fiziološka kontrola stresnog odgovora, stres i imunološko funkcioniranje. Stres, ličnost, emocije i zdravlje. Posrednici odnosa stresa i zdravlja. Prevencija stresa i postupci ublažavanja posljedica stresa. Tjelesna aktivnost i humor u funkciji zaštite od stresa. Upravljanje stresom i sprečavanje štetnih posljedica stresa.
Kompetencije:
Poznavanje osnova fiziologije stresa i mehanizama nastanka stresa. Identifikacija stresa i stresora. Poznavanje uloge stresa u nastanku bolesti. Poznavanje važnijih tehnika za prevenciju i ublažavanje posljedica stresa.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Protumačiti osnovne značajke stresa i raščlaniti ga na osnovne dimenzije; 2) Identificirati osnovne mehanizme nastanka stresa; 3) Razlikovati znakove i manifestacije stresne reakcije u odnosu na stanje bez stresa; 4) Otkriti razlike u suočavanju sa stresom kod ljudi različitih osobina; 5) Prepoznati i predvidjeti okolnosti koje mogu uzrokovati nastanak stresa; 6) Prepoznati i predvidjeti stres na radu i izgaranje na radu; 7) Prepoznati moguće zdravstvene probleme (tjelesne i psihičke) povezane sa stresom; 8) Upravljati stresom poduzimanjem mjera za sprečavanje stresa i nastanka štetnih posljedica stresa.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj